Vandselskaber arbejder med vand og ikke socialpolitik. Det vil være urimeligt og et brud med praksis, hvis vandselskaber i forbindelse med kloakering af huse i landdistrikter bliver pålagt at yde henstand for tilslutningsbidrag. Politikerne bør tage ansvar for den mangeårige politiske linje og undlade at drive socialpolitik via forsyningsselskaberne.

Miljøminister Ida Auken lægger ifølge flere medier op til en lovændring, så vandselskaber bliver pålagt at yde henstand for betalingen af tilslutningsbidraget.

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, tager skarpt afstand fra den mulighed.

"I de fleste situationer dækker tilslutningsbidraget slet ikke anlægsudgifter til etablering af decentrale rense-løsninger. Ministeren lægger op til, at vandselskabet skal agere bankvirksomhed. Det er helt uacceptabelt. Politikerne skal føre socialpolitik på det sociale område og ikke i miljømæssigt regi," siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Baggrunden for ministerens udmelding er, at 46.000 ejendomme i det åbne land inden 2015 skal have kloakering, så urenset spildevand ikke løber ud i danske vandløb. De berørte boligejere skal selv afholde omkostningerne, men Miljøministeriet vurderer, at 2300 kunder ikke kan betale regningen.

"Der skal andre løsninger til for at hjælpe de borgere, der kommer i klemme. Vandselskaberne kan ikke holde for. Med vandsektorloven har vi fået en nidkær lovgivning, hvor det altoverskyggende krav er effektivisering," siger Carl-Emil Larsen.

I slutningen af 1990’erne etablerede Folketinget en statslig vandfond, som bl.a. gjorde det muligt, at de ejendomme på landet, hvor vandforsyningen var truet pga. forurening, kunne søge støtte til at blive tilsluttet til et vandværk.

Vandselskaberne yder i dag undtagelsesvis henstand for betaling af tilslutningsbidraget, såfremt der indgås aftale mellem vandselskabet og den pågældende forbruger.

Indsatsen i det åbne land føres tilbage til en politisk beslutning fra 1997. Reglerne blev dengang fastsat, så ejendomme i det åbne land blev økonomisk sidestillet med ejendomme i byens kloakoplande og dermed fik mulighed for kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen for decentrale renseløsninger. Det vil sige, at vandselskabet betaler for etablering og drift af anlægget mod, at forbrugeren betaler tilslutningsbidrag og et årligt vandafledningsbidrag.