Danva mener:

 • Tab, spild og anden utilsigtet anvendelse af vand skal minimeres mest muligt for at tilgodese ressourcemæssig bæredygtighed, herunder hensyn til natur og grundvandskvalitet.
 • Forbrugerne rådgives om ressourcebevidst anvendelse af vand under hensyntagen til sundhed og god drikkevandskvalitet.

Baggrund

 • Der indvindes årligt ca. 414 mio. m3 vand i de danske vandforsyninger. Forbruget har været faldende gennem mange år og er i perioden fra 1986 – 2005 faldet fra 610 mio. m3 til 414 mio. m3 vand i 2005. Anvendelsen af individuel måling samt afgifter har været stærkt medvirkende til dette fald.
 • I områder med begrænsede grundvandsforekomster og/eller hvor vandindvinding kan medføre skader på natur og den naturlige grundvandskvalitet, er der dog specielt behov for at have fokus på vandbesparende foranstaltninger.
 • Det skal tilstræbes, at anvendelse af vand sker på et ressourcebevidst grundlag. Dette sker bl.a. ved at sikre korrekt dimensionering og udformning af det samlede ledningsnet, så forbrugeren får en vandleverance med mindst muligt ressourceforbrug.
 • Vandbesparende foranstaltninger bør kun gennemføres, hvor dette ikke påvirker vandkvaliteten, ligesom hygiejniske forhold og komfort ikke må forringes.

Perspektiver

 • Vandforbruget kan søges reduceret ved gennemførelse af kampagner for vandbesparende tiltag. Som eksempler kan nævnes kampagner for:
 • Udbredelse af brugen af individuel vandmåling
 • Udbredelse af anvendelsen af sekundavand til industriel brug, hvor der ikke er krav om vand af drikkevandskvalitet
 • Udbredelse af kendskabet til vandbesparende tekniske løsninger
 • Nedbringelse af lækagetab på ledningsnet, herunder også på jordledninger
 • Der henvises desuden til ”DANVA´s politik om distribution af drikkevand.”