Naturstyrelsen har sendt udkast til bekendtgørelse om den variable del af vandafledningsbidraget for spildevand i høring. Bekendtgørelsen udmønter ændring af lov om betalingsregler.

Læs udkast til bekendtgørelse.

Udkastet er i høring frem til den 5. august 2013. Det forventes, at bekendtgørelsen kan træde i kraft den 1. september 2013.

Lovændringen

Folketinget har den 27. juni 2013 vedtaget en ændring af lov om betalingsregler for spildevands-forsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag m.v.). Læs L222 her.

Formålet med lovforslaget er at skabe mere konkurrencedygtige vilkår for store vandforbrugende virksomheder. Lovforslaget ændrer derfor betalingsreglerne for spildevandsafledning ved at indføre en trappemodel for opgørelsen af vandafledningsbidraget. Samtidig bliver virksomhedernes særbidrag for behandling af særligt forurenet spildevand i højere grad omkostningsbaseret.

Med lovændringen indføres der således en degressiv trappemodel, som for alle vandforbrugere sikrer en større sammenhæng mellem pris og omkostninger ved spildevandshåndtering.

Med lovændringen pålægges det miljøministeren at fastsætte de nærmere regler om spildevands-forsyningsselskabernes pligt til at fastsætte differentierede degressive kubikmetertakster. Med udkastet til bekendtgørelse fastlægger miljøministeren således de i lovændringen nævnte nærmere regler om den nye struktur for beregning af den variable del af vandafledningsbidraget. Det pålægges således spildevandsforsyningsselskaberne dels at fastsætte differentierede kubikmetertakster og dels at beregne den variable del af vandafledningsbidrag for den enkelte ejendom efter de nye takster.

Læs mere i Naturstyrelsens høringsbrev.