Regeringens nye ressourcestrategi sætter fart på at understøtte udviklingen af teknikker til at få det værdifulde stof fosfor ud af spildevandsslam. Fosfor er en vigtig men knap ressource, som er nødvendig for blandt andre landbruget. Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, glæder sig over initiativet, som gør det muligt nu at teste løsninger i fuld skala.

Vandbranchen er i fuld gang med at udvikle teknologi, der kan få fosfor ud af spildevandsslam. Derfor kommer regeringens ressourcestrategi på det helt rigtige tidspunkt.

Den er et meget vigtigt skridt for den nødvendige udvikling af teknologier til fosforudnyttelse. Fosfor er en ressource, som skal genanvendes,” siger afdelingschef i DANVA Helle Katrine Andersen.

”Når teknologien er på plads, bliver der mulighed for at udnytte flere afsætningskanaler for slam. Dermed er der fokus både på genanvendelse og på et alternativ til spildevandsslam på markerne, hvilket tager hensyn til vores fremtidige drikkevandsressource.”

Regeringens plan er, at 80 procent af fosforen fra spildevandsslam skal genanvendes om fem år. Initiativerne i planen består først og fremmest af tilskud til videreudvikling, test og demonstration af de nødvendige teknologier. Ifølge Miljøministeren vil midler fra ressourcestrategien medvirke til, at teknologier som i dag testes på pilotstadie, nu kan testes i storskala.

Flere renseanlæg er i fuld gang med at afprøve teknologier. Senest er et nyt stort fyrtårnsprojekt skudt i gang i Billund Vand. Her vil man skabe fremtidens renseanlæg, som ikke længere ”kun” renser spildevand, men i langt højere betragtes som bioraffinaderi hvor energi, affald og ressourcer udnyttes optimalt.

Tre andre vandselskaber - Aarhus Vand, Herning Vand og Horsens Vand samt tre virksomheder under Videncentret for landbrug har indgået et partnerskab, der skal udvikle potentialet i genindvinding af fosfor fra spildevand til miljørigtig gødning.

DANVA er desuden med i en projektansøgning indsendt til Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), som har fokus på øget genindvinding af fosfor i fødevaresystemet ved forgasning af slam.

Det er DANVAs håb, at det fokus, som er på ressourcestrategi, også vil medvirke til at fjerne de lovgiv-ningsmæssige barrierer, der eksisterer for udnyttelse af fosfor. For eksempel skal struvit godkendes som gødning, før det kan sælges. Dette er allerede sket i Holland og Tyskland.

Yderligere oplysninger:

Afdelingschef i DANVA, Helle Katrine Andersen, tlf. 3027 5042, e-mail: hka@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk