DANVA mener:

  • Vandforsyningen i Danmark skal være baseret på rent grundvand.
  • En vandforsyning kan i en kortere eller længere periode have behov for at rense vand for miljøfremmede stoffer for at opretholde forsyningssikkerheden.

Baggrund

  • Samarbejdet og erfaringsudvekslingen mellem vandforsyningerne skal styrkes med henblik på at løse forureningsproblemer på den mest hensigtsmæssige måde. Derved sikres det, at vandforsyninger, der rammes af en grundvandsforurening, kan drage nytte af de erfaringer, som andre vandforsyninger har gjort.
  • Traditionelle vandværker kan, ved en optimering af driften, ofte rense vandet for lave koncentrationer af miljøfremmede stoffer. Der bør iværksættes yderligere undersøgelser, der kan vise, hvilke stoffer der kan fjernes i traditionelle vandværker.
  • Er det ikke muligt at fjerne de miljøfremmede stoffer i traditionelle vandværker, skal der være anvendelige redskaber til rådighed, der kan benyttes til en videregående vandbehandling. Metoder til rensning af forurenet grundvand skal derfor udvikles og afprøves, således at fremtidige forureningsproblemer kan løses med en forsvarlig og gennemprøvet teknologi.

Perspektiver

Den forebyggende indsats over for grundvandsforureningen skal prioriteres højere end en efterfølgende rensning af forurenet grundvand

Rensning af forurenet grundvand bør være undtagelsen, og bør kun ske i en overgangsperiode, idet det er den primære målsætning, at vandforsyningen baseres på grundvand, der kun gennemgår en almindelig vandbehandling.

Rensningen bør altid følges op af forebyggende arbejde, der skal sikre, at vandforsyningen på sigt kan baseres på uforurenet grundvand.

Rensning af forurenet grundvand kan kun ske ved vandforsyninger, hvis grundvandsressource er af en størrelse og en kvalitet, som gør, at den på længere sigt kan danne grundlag for en bæredygtig indvinding.

Rensning af forurenet grundvand til drikkevandsformål bør kun ske, hvis der er tale om en kortlagt forurening, der klart kan defineres.