Regeringens plan for en ny spildevandsbetaling skal opkvalificeres for at få den ønskede effekt. En trappemodel for spildevand kan nemlig ikke løfte opgaven alene.

Desuden skal arbejdet for en ny spildevandsmodel tilrettelægges, så betalingsreglerne bliver en gevinst og ikke en hæmsko for den igangværende helhedsevaluering af vandsektorloven, der gennemføres de næste to år. Netop effektivisering er kernen i vandsektorloven, og da vækstplanens forslag om spildevandsbetaling er en effektivisering, så er det forligsbelagt stof og fundamentet i udformningen af den kommende vandsektorlov.

Det fastslår vandsektorens brancheorganisation DANVA oven på regeringens offentliggørelse af vækstplanen, der blandt andet sigter mod, at de mest vandforbrugende virksomheder om fem år skal have halveret udgiften til afledning af spildevand.

”Det er bydende nødvendigt, at se på hele betalingsstrukturen for spildevand for fortsat at sikre de rette incitamenter, løse klimaudfordringerne og garantere en rimelig omkostningsfordeling. Det vil være en særdeles uhensigtsmæssig knopskydning kun at forholde sig til trappemodellen,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

 

”Vi glæder os til at samarbejde med forligsparterne bag vandsektorloven om en ny model. For vi skal sikre, at den bliver frugtbar og ikke spænder ben for den betydningsfulde revision af vandsektorloven.”

 

Målet for regeringen er, at virksomheder med stort vandforbrug skal spares for 700 millioner kroner årligt. Politikerne vil samtidig friholde private forbrugere fra at skulle betale mere for spildevand, hvorfor pengene skal hentes gennem effektiviseringer hos vandselskaberne. Betalingsstrukturen for spildevand er central for vandselskaberne og udgør to tredjedele af branchens indtægt.

 

Regeringens plan er udformet som et rammevilkår, hvorfor detaljerne for den mest hensigtsmæssige løsning nu efterfølgende skal arbejdes på plads.

 

”DANVAs ønske er at få implementeret modeller, som er nemme at administrere og som har indbygget incitamenter til, hvordan vandselskaberne på længere sigt udvikler bedre og billigere løsninger for kunderne,” siger Carl-Emil Larsen.

 

”Vandselskaberne vil gerne være med til at effektivisere, men man giver os samtidig flere og flere opgaver, så er det svært at se, hvordan vi kan gøre tingene billigere, end det gøres i dag."

DANVAs holdning 

DANVAs forslag skal udover at dække spildevandsselskabets omkostninger til transport og rensning af spildevand også give tilskyndelser til at spare på vandet og løse samfundets udfordringer med klimaforandringer. Derfor pointerer DANVA nødvendigheden af at inddrage flere elementer, når modellen vurderes, således at der:

  • indføres mulighed for forhøjet fast bidrag, der afspejler vandselskabernes høje faste omkostninger
  • indføres incitamenter til samfundsøkonomisk og miljømæssigt optimale klimaløsninger
  • indføres en trappemodel, som giver mulighed for en differentieret pris for afledning af spildevand
  • udarbejdes regler for fastsættelse af særbidrag, så der bliver ensartet grundlag i alle kommuner
  • ændres på reglerne for tilslutningsbidrag
  • indføres en ny model for fastsættelse af vejbidrag, der indeholder incitament for bl.a. afkobling

DANVA har forud for offentliggørelsen af vækstplanen fremsendt et brev til miljøminister, Ida Auken, med en invitation til at mødes om sagen.

FAKTA 

Regeringens forslag i vækstplanen sigter mod en trappemodel med tre trin, hvor trin 1 dækker spildevands-udledninger fra 0-500 m3; trin 2 fra 500-20.000 m3, og trin 3 dækker udledninger over 20.000 m3. Det er virksomheder på trin 3, der skal have halveret spildevandsudgiften om fem år, når modellen er fuldt indfaset.

 

Efter planen vil regeringen fremsætte et lovforslag med den endelige model i oktober, så afgiftslettelserne kan træde i kraft 1. januar 2014.