DANVA mener

  • Der skal skabes klarhed over borgernes ansvar for egne afløbsledninger.
  • Private ledninger skal være i god funktionel og miljømæssig stand.

Baggrund

Generelt vurderes private afløbssystemer at være i dårligere stand end det offentlige system. Utætte ledninger medfører udsivning af spildevand, indsivning af grundvand og overlækninger af regnvand i de separatkloakerede områder. De private stikledninger og afløbsinstallationer, der afleder industrispildevand, kan i mange tilfælde være alvorligt skadede, hvis der har været fødevareproduktion eller hvis der har fundet en afledning af aggressivt spildevand sted fra f.eks. et renseri.

Den store udbredelse af rotter er ligeledes en problemstilling, som forventes at kunne mindskes ved en fornyelse af de private afløbssystemer. Der er behov for, at kommunernes miljøforvaltning, bygningsmyndighed og kloakforsyning arbejder sammen om løsning af problemstillingerne omkring de private afløbssystemer.

Perspektiver

  • De private afløbssystemer udgør ca. halvdelen af landets samlede afløbssystem. Derfor kan der kun opnås en begrænset effekt på de førnævnte problemstillinger ved alene at forny de offentlige afløbssystemer. Det er således i samfundets interesse at det samlede afløbssystem, såvel det offentlige som det private, er i en miljømæssig tilstrækkelig god stand.
  • DANVA anbefaler, at der indgås aftaler vedr. renovering af private kloakledninger mellem de relevante parter.
  • DANVA anbefaler, at interessenterne omkring de private stikledninger og afløbsinstallationer får gennemført en aftale om tv-undersøgelser og forbedringer af systemer på privat grund.