Adskillelse af regnvand og spildevand er en rigtig god teknisk løsning til at forebygge oversvømmelser, vand i kælderen og udløb af urenset spildevand, som kan ødelægge badevandskvaliteten. Men politisk kan det være rigtig svært at komme igennem med, fordi en del af regningen havner hos borgerne. Det har bl.a. været tilfældet i Hørsholm, som var et af eksemplerne på DANVAs temadag den 25. november.

Lynch-stemning på borgermøde i Hørsholm

Borgmester Morten Slotved, der også er bestyrelsesformand i Hørsholm Vand, fortalte om problemerne i hans område, hvor kloaksystemet er underdimensioneret, og 80 % er fælleskloakeret. Der er jævnligt problemer med vand i kældre og tilbagevendende badeforbud på Rungsted kyst, fordi der ved kraftig regn sker overløb af spildevand.

"Vi troede, vi havde en vindersag, for projektet ville jo både løse problemet for de borgere, der får vand i kælderen og forbedre badevandskvaliteten. Men vi har oplevet utrolig stor modstand fra borgere i området, som har beregnet, at de vil få udgifter på op til 300.000 kr. fordi de også har indregnet udgifter til anlæg af haverne efter gravearbejdet. På borgermødet var der en decideret lynch-stemning med voldsomme anklager og hårde angreb – og ikke engang miljøorganisationerne turde tage ordet imod de ophidsede borgere fra Rungsted Kyst," fortalte Morten Slotved og fortsatte:

"Vi har brugt utrolig mange ressourcer på at håndtere sagen – både i kommunen og i vandselskabet, og midt i forløbet ansatte vi en kommunikationsrådgiver bl.a. til at svare på læserbreve og telefonopkald og holde møder.

NIRAS har udarbejdet 2 rapporter om sagen, og selvom separat-kloakering er den bedste løsning både teknisk og økonomisk, har det ikke været muligt at komme igennem med projektet i fuld skala. Den foreløbige løsning er, at der laves separat-kloakering af vejvandet og forberedes for senere tilslutning af private parceller.

Vi har givet borgerne et løfte om, at der ikke bliver separeret på privat grund de næste 4 år, men vi håber og tror, at afkoblingen af regnvandet fra vejene kan forhindre overløb af urenset spildevand til Øresund," sagde Morten Slotved.

Læs mere i Morten Slotveds præsentation her.

Aarhus Vand i kamp og dialog med borgerne

Den rige bydel Risskov i Aarhus var i 2008 fælleskloakeret og oplevede også problemer med vand i kælderen og overløb til stranden. Derfor blev det besluttet, at området skulle separat-kloakeres. Den gennemsnitlige udgift pr. hus blev beregnet til ca. 40.000 kr.

"Vi har ikke haft så meget dramatik som i Hørsholm, men vi måtte holde borgermøder 3 aftener i træk, fordi der var så massiv interesse. Vi blev også udsat for telefonstorm og læserbreve, og det kan ikke understreges nok, hvor vigtig kommunikation er," sagde Morten Østergaard fra Aarhus Vand.

Aarhus Vand har igangsat en forbedret borgerservice om separat-kloakering og er i gang med at udvikle et idekatalog med forskellige løsninger, herunder LAR. Vandselskabet har oplevet stor succes med en skurby, hvor borgere i de berørte områder kan komme i direkte dialog om projekterne i deres område. I Aarhus kan der udstedes påbud om separat-kloakering på privat grund 3 år efter godkendelsen af tillæg til spildevandsplanen.

Læs mere i Morten Østergaards præsentation her.

Klimatilpasning i Skanderborg

I landsbyen Låsby ved Skanderborg er separat-kloakering kombineret med klimatilpasning, og borgerne har været involveret i at udvikle ideer for deres lokalområde.

"På en kreativ workshop med borgerne kom der ikke mindre end 857 ideer til udvikling af Låsby og rekreativ anvendelse af regnvand. En arkitekt er i gang med at lave et idekatalog ud fra ideerne, og derefter skal de prioriteres i samarbejde med kommunen," fortalte Vicky Madsen fra Skanderborg Forsyningsvirksomhed.

Læs mere om projektet ”Vand i Låsby” på www.skanderborgforsyning.dk/laasby

Læs mere i Vicky Madsens præsentation her.

Fælles fodslag i Herning

Direktør Niels Møller Jensen præsenterede erfaringer fra Herning og en af hans pointer var, at det er utrolig vigtigt at ”oversætte” de teknisk og komplekse løsninger til et sprog, politikerne kan forstå, så det klart fremgår, hvad de økonomiske konsekvenser er – også for de enkelte borgere. I Herning blev processen forsinket, men nu står et enigt byråd bag beslutningen om separat-kloakering, og der var ingen indsigelser på borgermødet. Borgerne kan opnå 5000 kr. i tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, hvis fællesskabet sparer penge på, at den enkelte borger nedsiver sit regnvand.

Læs mere i Niels Møller Jensens præsentation her.

De juridiske rammer

Advokat Søren Stenderup Jensen understregede, at der rent lovgivningsmæssigt er helt klar hjemmel til separat-kloakering, herunder påbud og tvangsbøder. Problemerne opstår, når det skal udmøntes i praksis, fordi det er en politisk dårlig sag i forhold til borgerne.

"Jeg bor selv i Rudersdal i nærheden af Hørsholm og kan konstaterede, at det er dem, der har bedst råd, der brokker sig mest, sagde han og tilføjede, at det også er håbløst at lave separatkloakering på Lolland, fordi der er mange, der reelt ikke har råd – ikke engang til at betale eventuelle tvangsbøder."

Han mente, der er brug for lovændringer, så forsyningsselskaberne får bedre vilkår for at få gennemført separeringsprojekter.

Læs mere i Søren Stenderup Jensens præsentation her.

Speed workshop

Midt på dagen var deltagerne på speed-dating rundt i 6 grupper, hvor de drøftede separat-kloakering ud fra forskellige vinkler:

  • Jura/lovgivning
  • Politik
  • Økonomi
  • Praktisk udførelse
  • Borgere
  • Andre samarbejdsrelationer

DANVA vil nu samle ideerne fra workshoppen og inviterer til fortsat erfaringsudveksling om emnet. Arbejdet skal danne grundlag for de videre tiltag, DANVA vil sætte i gang for at lette forsyningernes arbejde i forbindelse med separeringsprojekter.

Yderligere information

Læs program for temadagen her.

Kontakt Helle Katrine Andersen på telefon 8793 3514, mobil 3027 5042 eller e-mail hka@danva.dk eller Helle Kayerød på telefon 8793 3511, mobil 2494 6360 eller e-mail hkr@danva.dk

Der var en livlig og engageret debat mellem de 60 deltagere, der også var aktive i en speed workshop.