DANVA mener:

 • Drikkevandsressourcer skal friholdes for pesticider, så der sikres god drikkevandskvalitet.
 • Alle grundvandstruende pesticider skal forbydes. Kun pesticider, som kan analyseres må markedsføres. Privat anvendelse af pesticider skal ikke være tilladt.

Baggrund

 • Der er i gennemsnit lukket omkring 100 boringer om året bl.a. med indhold af pesticider
 • 15 - 20 % af grundvandsressourcen er forurenet over grænseværdien for pesticider
 • Der er fundet 83 pesticider eller nedbrydningsprodukter over grænseværdien
 • Der er analyseret for 226 pesticider eller nedbrydningsprodukter
 • For flere hundrede pesticider eller nedbrydningsprodukter findes der ingen analyser
 • Mere end hver tredje af de private brønde eller boringer er forurenet over grænseværdien for pesticider
 • En række pesticider er ikke blevet forbudt, selvom de i Varslingssystemet for Pesticider udvaskes i koncentrationer, der overstiger grænseværdien
 • Kommuner kan i dag ikke forbyde pesticidanvendelse i forbindelse med indsatsplaner
 • Forbruget af pesticider har på trods af regeringens handlingsplan været stigende de seneste fem år

Perspektiver

Midlet på lang sigt er gennem skærpet lovgivning at opnå et generelt forbud mod brug af pesticider i vandværkernes nuværende og fremtidige vandindvindingsområder. Indtil dette er gennemført bør følgende midler tages i anvendelse:

 • Vandindvindingsboringernes nærområde (kildepladszonen) skal friholdes for al anvendelse af pesticider, enten ved frivillighed eller alternativt ved påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 24.
 • Alle åbenbart sårbare arealer såsom nuværende og fremtidige vandindvindingsområder med klippegrund, overfladenære kalkmagasiner samt indvindingsområder på små øer skal friholdes for al pesticidanvendelse enten ved frivillighed eller alternativt ved påbud gennem justering af Miljøbeskyttelsesloven.
 • Indvindingsområderne bør ikke udsættes for efterårs- eller vinteranvendelse af pesticider, idet den primære nedsivning til grundvandsmagasinerne foregår i denne periode.
 • Kommunerne skal pålægges at gennemføre planer, der på sigt skaber sikkerhed for friholdelse af de nuværende og fremtidige vandindvindingsområder. Fx ved brug af skovrejsning, omlægning til økologi, frivillige dyrkningsaftaler eller andre grundvandsvenlige tiltag.
 • Der bør arbejdes målrettet på videreudvikling af pesticidfri dyrkningsformer samt pesticidfri arealanvendelse i almindelighed.
 • Ikke-erhvervsmæssig anvendelse af pesticider (fx i private haver) bør forbydes.
 • På nuværende og fremtidige vandindvindingsområder bør der arbejdes målrettet på ikke at introducere flere risici fx ved forbud mod udvidelse eller etablering af specielt pesticidbelastende arealanvendelser (fx bær- og frugtplantager, planteskoler eller juletræsplantager).
 • Lokale samarbejder mellem vandværker og kommuner - i samarbejde med landbrug og andre interesser – skal arbejde målrettet mod afvikling af pesticidanvendelse i nuværende og fremtidige vandindvindingsområder gennem indsatsplaner, herunder gennem informationsvirksomhed.
 • Ved godkendelse af et pesticid skal fuldstændig nedbrydning af pesticidet og nedbrydningsprodukter kunne dokumenteres.
 • Der bør ske en løbende evaluering af godkendelsen af pesticider i forhold til deres faktiske udvaskelighed gennem krav til, at nye stoffer skal testes under realistiske danske betingelser, fx ved at udvide det eksisterende varslingssystem til et permanent system baseret på en dynamisk vurdering af pesticiders opførsel og skæbne.
 • De pesticider eller deres tilhørende nedbrydningsprodukter, der konstateres at kunne udvaskes i koncentrationer over 0,1 µg/l til grundvandet, bør umiddelbart forbydes.
 • Ved ansøgning om godkendelse af pesticider bør det være et krav til producenten, at der er udviklet analysemetoder for aktivstoffet og nedbrydningsprodukter på et tilfredsstillende niveau.
 • Det bør ved ansøgning om godkendelse af et pesticid fremgå, hvilke andre stoffer der indgår udover aktivstoffet. En vurdering af sådanne stoffers eventuelle grundvandstruende egenskaber skal være indeholdt i et godkendelsessystem.
 • Ved brug af mere avancerede former for vandbehandling i pesticidforureningsramte indvindingsområder bør der målrettet arbejdes for at genskabe rene grundvands- og overfladevandsmagasiner.
 • Der bør arbejdes på at udvikle og optimere generelle retningslinier for pesticidovervågningen i vandværkernes indvindingsområder.