Inger Bergmann holder oplæg på Dansk Vand Konference. Foto: Toke Hage.

På Dansk Vand Konference i Aarhus kunne de knap 500 deltagere høre sidste nyt fra Miljøministeriet. Kontorchef Inger Bergmann understregede, at DANVA er den vigtigste interessent på vandsektorområdet og gav et overblik over initiativer på området.

Trappemodel

En af årets store nyheder er beslutningen om rabat til storkunder med et højt vandforbrug. De nye regler om spildevandsbetaling skal træde i kraft den 1. januar, og Naturstyrelsen har været i tæt dialog med DANVA om problematikken. Naturstyrelsen har lavet en elektronisk tilmeldingsordning. Problemet er, at nogle uretmæssigt har tilmeldt sig rabatordningen (fx boligselskaber og offentlige institutioner) og styrelsen opfordrer derfor DANVAs medlemmer til at tage kontakt til de pågældende. Men i øjeblikket kan de ikke tages ud af listen.

"Vi er godt klar over, at der er problemer med tilmeldinger, men det har været det muliges kunst, og der vil blive rettet op på det i det nye år med en version 2.0," lovede Inger Bergmann og opfordrede til at indsende mails med beskrivelser af problemer med trappemodellen til tilmeldingKVG@nst.dk

Klimatilpasning

Året startede med en bekendtgørelse om medfinansiering, så vandselskaberne kan gå ind og dække udgifter til klimatilpasningsprojekter. Der har været et godt samarbejde mellem kommuner og forsyninger i arbejdet med at lave risikokortlægning til klimatilpasningsplanerne, der skal være færdige inden årets udgang.

Naturstyrelsen og Realdania samarbejder om at skabe bedre byer gennem klimatilpasning i Vandplus, der foreløbig har udvalgt fire konkrete projekter i Viborg, Gladsaxe, Solrød og Frederiksberg. Projekterne præsenteres på en konference i Aarhus den 8. januar – se http://klimatilpasning.dk/vandplus

Klimarejseholdet har været i kontakt med stort set alle kommuner, og bevillingen til rejseholdet udløber ved årets udgang.

Inger Bergmann fortalte også, at der udgives et katalog om teknologi til klimatilpasning. Det lanceres på en konference i København den 6. december.

Vandteknologi

I år er der lanceret to fyrtårnsprojekter: Fremtidens spildevandsanlæg ”Billund BioRefinery” og fremtidens drikkevandsanlæg, der består af i alt 8 projekter, der skal realiseres i Odense, Aarhus og Ringkøbing-Skjern. Der er også lanceret en margurite rute om vand, og et nationalt testcenter for vand og klimatilpasning er i støbeskeen. Desuden ønsker Danmark at blive vært for World Water Forum i 2018.

Vandsektorloven

Evalueringen er fremrykket til i år og foretages af Deloitte. Der er gennemført interviews med interessenterne og afholdt mange møder i kontaktudvalget, hvor DANVA deltager. Når rapporten er afleveret, starter den politiske proces.

Grundvandsbeskyttelse

Naturstyrelsens BNBO-rejsehold har været i kontakt med stort set alle kommuner og en del vandforsyninger. Rejseholdet nedlægges ved årets udgang, fordi Finanslovs-bevillingen udløber.

Med hensyn til lukkede boringer har cirka ¾ af forsyningerne indberettet til Jupiter-databasen. Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen undersøger, hvordan pesticid-følsomme områder kan afgrænses (opfølgning på KUPA-projektet). Desuden vurderes, hvordan grundvandskortlægningen skal fortsætte.

I øjeblikket er vandforsyningsloven ved at blive ændret, og en ny vejledning om indsatsplaner har været i høring. En anden nyhed fra årets løb er bekendtgørelsen om kvalitetssikring, og her er en vejledning på vej. Desuden er der udsendt en bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn, og en vejledning med en opdateret pesticidliste er i høring. Endelig er en ny vejledning om takstfastsættelse i høring.

Tak for samarbejdet

Inger Bergmann sluttede af med at takke branchen for et godt samarbejde med en særlig tak til DANVA, der ofte har været med helt inde i maskinrummet i forbindelse med lovgivning. Hun kvitterede for DANVAs fortrolighed i samarbejdet.

Læs mere i Inger Bergmanns oplæg her.