Med en ny lov om vandplaner bliver beskyttelsen af vand og miljø taget seriøst på den ene side, men på den anden side behandlet for overfladisk. Forslaget er nemlig udelukkende målrettet vandløb oven på jorden og ikke det i undergrunden. Dette er alt for snævert og går ud over den overordnede intention, som loven burde sigte mod, fastslår vandsektorens brancheorganisation, DANVA.

Folketinget førstebehandlede fredag forslag til en ny vandplanlov. Sigtet er blandt andet at oprette 23 vandråd i landet. De skal på tværs af kommunerne i deres område planlægge indsatser for vandmiljøet over kommunegrænser. Men lovforslaget, der omhandler tilrettelæggelsen af de kommende vandplaner, fokuserer ikke på det samlede kredsløb i vandområderne.

”Der er gode tiltag i lovforslaget, som i sin udformning sikrer indsatsen for vand og miljø. Men for at loven kan få den ønskede effekt, skal hele vandkredsløbet inddrages fra starten, Det gælder også grundvandet. Ellers kan vi stå i en situation, hvor vi om nogle år tvinges til også at skulle oprette vandråd for grundvand og spildevand og senere igen vandråd for søer og fjorde. Vi opfordrer derfor lovgiverne til at få rammerne for en bæredygtig holistisk vandplanlov på plads med det samme,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

Ministerens intention med den nye vandplanlov er et nyt, enklere og mere smidigt koncept for vandplanlægning. Blandt andet fjerner det de danske særbestemmelser om idéfase, teknisk forhøring, supplerende høring og kommunale handleplaner, der alle ligger ud over, hvad EU’s vandrammedirektiv kræver.

Kommunerne forpligtes til at oprette regionale vandråd bestående af relevante organisationer og foreninger, hvis der blandt interessenterne er et ønske om, at kommunen opretter et vandråd. Vandrådene skal bidrage med viden om specifikke, lokale forhold, der bør tages i betragtning i forbindelse med planlægning af vandløbsindsatserne.

”Derfor skal loven også tage højde for en systematisk inddragelse af de relevante interessenter herunder vandselskaber i planlægningen. Det er dem, der kender de lokale forhold og dermed kan finde de mest op-timale løsninger i bestræbelserne på at beskytte vores vandmiljø,” siger Carl-Emil Larsen.

På klimaområdet planlægges der for øjeblikket en række omkostningstunge initiativer, hvor vandselskaberne i samarbejde med kommunerne skal sikre fremtidens klimapassede infrastruktur.

”For at sikre et optimalt udbytte af disse milliardinvesteringer er det nødvendigt, at de i videst muligt omfang samtænkes med vandplanerne i områderne,” siger Carl-Emil Larsen.

”Derfor er det afgørende at lovgiverne får bearbejdet forslaget, så det favner helheden i vandkredsløbet.”

Ifølge tidsplanen for behandling af forslaget, ventes loven vedtaget 22. december.

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk