DANVA mener:

 • Kilder til nitratforurening af grund- og overfladevand skal reduceres med henblik på at sikre en god naturlig vandkvalitet.

Baggrund

 • Der er lukket mere end 100 vandforsyningsboringer pga. nitrat
 • Nitrat er især et problem i det såkaldte nitratbælte i Nord- og Midtjylland, men kan også være et stort lokalt problem i andre dele af landet, hvor der er høj dyretæthed og sårbar geologi
 • Indsatsen mod nitrat kan aflæses som faldende nitratkoncentrationer i det øvre grundvand på sandede jorde, mens det endnu er svært at spore en tilsvarende udvikling på lerjord

Perspektiver

Målet på lang sigt er gennem skærpet lovgivning og andre virkemidler at opnå lavest muligt nitratniveau i vandværkernes nuværende og fremtidige vandindvindingsområder. Indtil dette er gennemført bør følgende midler tages i anvendelse:

 • Tilskyndelse til en reduktion af nitratforureningen i de nuværende og fremtidige vandindvindingsområder, herunder et skærpet loft over antallet af dyreenheder pr. ha.
 • Sikring af bedre udnyttelse af husdyrgødning gennem en afgift på anvendelsen af kvælstof-gødning
 • Sikring af øgede økonomiske midler til forskning og forsøg til begrænsning af nitratforureningen
 • Sikring af offentlige støtteordninger til etablering/genopretning af vådområder, skovrejsning mv. samt til økologiske driftsformer med særlige krav til gødningshåndtering for at skabe optimale betingelser for naturlig omsætning af nitrat og minimering af ud- og nedsivning i de udpegede særligt følsomme nitratområder
 • Gennemførelse af de nødvendige lovgivningsmæssige rammer for, at nitratbelastning af grund- og overfladevand inddrages i konkrete VVM-vurderinger og i regulering af landbruget i miljøbeskyttelsesloven, herunder ved indførelse af pligt til miljøgodkendelse af eksisterende og nye husdyrbrug samt i forbindelse med udvidelser af disse med et tilhørende effektivt kontrolsystem baseret på bl.a. varslingsboringer
 • Der skal arbejdes på udvikling af bedre metoder til overvågning af nitratbelastningen i vandværkernes indvindingsoplande, samt til en generel landsdækkende vidensopbygning om nitratforurening
 • Ved brug af mere avancerede former for vandbehandling i nitratforureningsramte indvindingsområder bør der målrettet arbejdes for at genskabe rene grundvands- og overfladevandsmagasiner.