DANVA mener

  • Regnvandsbetingede udledningers effekt på miljøet reduceres.
  • For at imødegå risikoen for grundvandsforurening bør udsivning af spildevand forhindres.
  • Energiforbruget til drift af systemet skal reduceres for at forebygge klimaændringer.
  • Regnvand håndteres bevidst, så det ikke skaber skader.

Baggrund

  • Langt den største del af vandsektorens elforbrug (75%) bliver brugt til transport og rensning af spildevand. Ved valg af løsninger, der reducerer de vandmængder, som skal håndteres i afløbssystem og renseanlæg kan energiforbruget og dermed CO2-udledningen reduceres.
  • Regnvandsbetingede udledninger, indsivning af grundvand og overfladevand samt udsivning af spildevand kan direkte eller indirekte påføre det omgivende miljø utilsigtede gener fra afløbssystemet.
  • Regnvandsbetingede udledninger i form af opspædet spildevand fra overløbsbygværker samt udløb af separat regnvand påfører vandløb, søer og havet forurenende stoffer fra afløbssystemet. Indsivende grundvand medfører ofte en overbelastning af renseanlæggene.
  • Overlækning, hvor regnvand løber ud af en utæt regnvandsledning og ind i en utæt spildevandsledning medfører ligeledes en overbelastning af renseanlæg og afløbssystem. Når afløbssystemet er utæt, kan grundvandet blive forurenet med miljøfremmede stoffer fra udsivende spildevand til skade for drikkevandsressourcerne.

Perspektiver

  • Der er behov for, at der skabes ensartede retningslinier for fastlæggelse af krav for regnbetingede udledninger. Disse krav skal relateres til effekten i vandområdet, og der skal ske en udvælgelse af nogle egnede indikatorer til vurdering af effekten specifikt i forhold til regnbetingede udledninger.
  • Der skal sættes fokus på samspillet mellem renseanlæg og afløbssystemet samt på udvikling af nye teknologier til håndtering og rensning af regnvand.