Miljøminister Ida Auken mener, at rapporten fra Natur- og Landbrugskommissionen danner grundlag for "fremtidens natur- og landbrugspolitik". DANVA er skuffet over kommissionens anbefalinger på drikkevandsområdet. Kommissionsformanden forklarer det med, at anbefalingerne ikke må koste staten ekstra penge.

”Med sine 44 anbefalinger har Natur- og Landbrugskommissionen løst en umulig opgave og dermed udstukket vejen for "fremtidens natur- og landbrugspolitik".

Det siger miljøminister, Ida Auken, der kom med udtalelsen på et pressemøde, efter at Natur- og Landbrugskommissionen havde offentliggjort sin rapport 'Natur og landbrug – en ny start'.

Med 'umulig opgave' – eller "kinderæg", som hun også kalder det – mener hun, at det er lykkedes kommissionen at give et bud på, hvordan Danmark både kan få en stærkere natur og et mere effektivt landbrug, der kan skabe arbejdspladser og eksport til Danmark, uden at det koster ekstra for staten. Præmissen for kommissionen har nemlig været, at dens anbefalinger ikke måtte have "statsfinansielle konsekvenser".

For vag beskyttelse af drikkevand

En af anbefalingerne handler om bedre beskyttelse af drikkevandet, hvor kommissionen angiver tre forslag: Alle kommuner skal inden to år have kortlagt deres vandindvindingsområder for at kunne beskytte områder omkring drikkevandsboringer, indsatsen for at beskytte drikke- og grundvand mod nitrat og sprøjtemidler skal evalueres, og pesticidfølsomme områder identificeres.

Formand for DANVA Lars Therkildsen, adm. dir i HOFOR, mener imidlertid ikke, at forslagene om bedre beskyttelse af drikkevandet er ambitiøse nok.

"Jeg hilser den nye rapport fra Natur- og Landbrugskommissionen velkommen, men er skuffet over dens udmeldinger på drikkevandsområdet. Det er selvfølgeligt positivt, at kommissionen slår fast, at det er nødvendigt at øge beskyttelsen af grundvandet mod pesticider og anbefaler, at boringsnære beskyttelsesområder skal beregnes og udlægges i alle kommuner. Men streger på et kort giver jo ingen beskyttelse i sig selv," siger Lars Therkildsen og fortsætter:

"Jeg kunne have ønsket en mere klar anbefaling af obligatoriske boringsnære beskyttelseszoner – de såkaldte BNBO'er – som er et nødvendigt værn mod forurening. Derfor vil jeg opfordre regeringen til ved lov at indføre obligatoriske boringsnære beskyttelseszoner."

Anbefalinger skal være udgiftsneutrale

Kommissionsformand Jørn Jespersen forklarer, hvorfor Natur- og Landbrugskommissionen ikke har anbefalet obligatoriske boringsnære beskyttelseszoner som værktøj:

"I og med at vores anbefalinger har skullet være statsfinansielt neutrale, har vi ingen penge til at gå ud at sige, at vi vil sikre drikkevandet. Det er kommunernes og vandselskabernes ansvar med de økonomiske konsekvenser, det nu har. Det, vi har peget på, er, at alle kommuner skal kortlægge deres indvindingsområder – som nogen jo allerede har gjort – så de dermed har et grundlag for at tage beslutninger om, hvordan de vil lave en øget indsats for at beskytte vandmiljøet. Derfor vi har foreslået, at der sættes penge af efter 2013 til at gennemføre planlægningen i de resterende kommuner," siger Jørgen Jespersen og fortæller, at den statslige støtteordning for en sådan kortlægning udløber i 2013, og at det vil koste 20-40 mio. at forlænge ordningen et par år endnu.

Stor usikkerhed om fakta for beskyttelseszoner

Han opfordrer kommunerne til at komme i gang med at kortlægge:

"Der er et meget stor usikkerhed i tallene for, hvor meget af landbrugsjorden, der skal inddrages ved at udlægge obligatoriske beskyttelseszoner, og hvor meget det derfor også vil koste. DANVA har tidligere vurderet 10.000 ha, og Naturstyrelsen har sagt 150.000 ha. Erfaringstal er begrænsede, da der jo ikke er så mange kommuner endnu, der har færdiggjort arbejdet med BNBO'ere. Så vi synes, de skal gå i gang nu!"

FAKTABOKS

Natur- og Landbrugskommissionens 44 anbefalinger til grøn omstilling

Natur‐ og Landbrugskommissionen er nedsat af regeringen og har haft et år til at komme med anbefalinger til, hvordan udfordringerne for dansk landbrug kan løses, samtidig med at natur, miljø og klima får det bedre.

Kommissionen har i sin rapport 'Natur og landbrug – en ny start' fremlagt 44 anbefalinger med tilhørende 144 forslag til konkrete handlinger. Nogle af de væsentligste anbefalinger er:

  • Etablering af en ny model for anvendelse af gødning på de danske marker.
  • Udvikling af en ny regulering af staldanlæg til husdyrproduktion.
  • Etablering af et nationalt naturnetværk og oprettelsen af en national naturfond.
  • Markante ændringer af lovgivningen, bl.a. landbrugsloven og naturbeskyttelsesloven.
  • Nye muligheder for investeringer og kapitaltilførsel, bl.a. nye låne- og kautionsordninger.

Ifølge miljøminister Ida Auken og fødevareminister Mette Gjerskov er rapportens anbefalinger udtryk for "en ægte grøn omstilling", der skaber "den rigtige balance mellem natur og landbrug". Begge ministre har udtalt, at det er vigtigt, at både politikere, organisationer og borgere får drøftet kommissionens anbefalinger og kommer med input til regeringens videre arbejde. Derfor vil de to ministre tage rundt i landet og diskutere rapporten. Første skridt er et åbent seminar i Aarhus den 16. maj 2013, hvor alle er velkomne.