Der bør lovgives om regelmæssig, skærpet tilsyn med virksomheder, der opererer i særligt følsomme drikkevandsområder. Det mener vandsektorens brancheorganisation, DANVA, i forlængelse af BT’s afsløringer af miljøsagen med forurenede jernbaneskærver i en grusgrav ved Vandel.

”Vi skal have beskyttet vores grundvand bedre mod negative effekter fra virksomheder, der har aktiviteter i særligt følsomme drikkevandsområder. Derfor skal kommunerne pålægges at føre udvidet, regelmæssigt, skærpet tilsyn med disse virksomheder,” siger direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen.

”I det konkrete eksempel fra Vandel, giver BT’s fremlægning indtryk af, at den ansvarlige kommune har været for tilbageholdende med at få sagens rette sammenhæng belyst. Konsekvensen er en forureningsrisiko. Havde der være en regelmæssig, restriktiv tilsynsprocedure med erhverv i særligt følsomme drikkevandsområder, som var dikteret fra centralt hold, så kunne miljøsagen i grusgraven i Vandel øjensynlig have været undgået."

BT afslører miljøsag

BT afslører i en serie artikler en alvorlig miljøsag i en grusgrav ved Vandel ved Billund. Nogle betegner den som den alvorligste i nyere tid. Ejeren af grusgraven har også tilladelse til at aftage jernbaneskræver fra Ba-nedanmark til et miljøbehandlingsanlæg, som han driver i nærheden. Granitstykkerne holder togsporene på plads, men de udskiftes løbende, når de mister deres stabiliseringsevne. Med årene er skærverne blevet forurenet med BAM, atrazin, olie, bremsestøv og meget andet.

Ejeren af grusgraven påstås i artiklerne at have vasket jernbaneskærverne i grusgraven direkte på jorden, som ligger få meter over drikkevandsmagasiner. Det lokale vandværk har fundet BAM i drikkevandet, men ingen kan bevise, at sprøjtegiften kommer fra grusgraven. Jernbaneskærverne skal ifølge BT’s kilder efter rengøringen desuden være blevet knust og blandet i stabilgrus, og slutproduktet er så solgt til anlæg af veje og byggerier i store dele af landet.

Den kommunale myndighed, ser ud til at have været langsommelig i forhold til at agere, hvilket kan være en af årsagerne til, at man endnu ikke har kunnet få klarlagt, hvor giften i drikkevandet stammer fra. Grusgravens ejer har selv bekostet en undersøgelse, som har konstateret et mindre fund af atrazin under grusgraven.

Kommunen gav under et uanmeldt besøg i december ejeren påbud om at fjerne jernbaneskærverne, men kommunen har endnu ikke taget prøver af mudderet i vaskesøerne, hvilket kunne have været med til at kaste lys over sagen, stoppe forureningen og placere ansvaret. Ejeren af grusgraven har ifølge udlægningen fra BT handlet i strid med sin råstoftilladelse, og håndteringen af jernbaneskærverne har været ulovlig i forhold til miljølovgivningen.

Kommunernes dobbeltkasket

Efter strukturreformen har kommunerne hjemtaget opgaven fra de nedlagte amter med at føre miljøtilsyn med deres erhvervsvirksomheder. Men de har samtidig pligt til at arbejde for erhvervsudvikling i deres lokalområde.

Denne dobbeltkasket kan skabe modsatrettede interesser og indsatser, mener DANVA. I flere tilfælde har kommuner valgt at nedtone forsigtighedsprincippet i forhold til at sikre grundvandet mod fare fra virksomheders aktiviteter.

”Når kommuner på den ene side skal tage hensyn til bevarelse af arbejdspladser og øgede indtægter og på den anden side sørge for, at de samme forretningsdrivende skal pålægges miljøhensyn, så kan hensynet til beskyttelsen af vores drikkevand blive skubbet i baggrunden,” siger Carl-Emil Larsen. ”Det er kritisabelt.”

I Aarhus har kommunen tilsidesat advarsler fra vandselskabets eksperter og givet en virksomhed lov til at håndtere miljøfarligt affald oven på en af byens allervigtigste drikkevandsbassiner.

”Eksemplerne fra Aarhus og Vandel viser klart, at kommuner kan havne i et dilemma, fordi de på en og samme tid skal agere erhvervsudviklere og miljømyndigheder. Afgørelser ender så med at blive kompromisser, hvor drikkevandet udsættes for risiko for forurening,” siger Carl-Emil Larsen.

”Det er afgørende nødvendigt enten at lovgive om strikse tilsynsregler for kommunerne i forhold til erhvervsaktivitet i særligt følsomme drikkevandsområder eller helt at fritage kommunerne for opgaven med at føre tilsyn med miljøet og lægge den ind under regionerne eller staten i stedet.”

Indslag i Radioavisen

Hør interview med DANVAs direktør Carl-Emil Larsen i Radioavisen den 11. august her. (Indslaget kommer 2 minutter inde i udsendelsen).

Yderligere oplysninger:

Direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, tlf. 2033 8515, e-mail: cel@danva.dk

Kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno, tlf. 2014 3542, e-mail: kbj@danva.dk