DANVA mener

 • Spildevandsslam bør ikke udbringes i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser. Der skal skabes hjemmel for kommunerne til at undgå udbringning af spildevandsslam i disse områder.
 • Spildevandsslam skal på sigt anvendes i alternative genanvendelsesprocesser som for eksempel produktion af cement eller tilslagsmateriale og/eller energiproduktion frem for genanvendelse til jordbrugsformål.
 • Der skabes incitament for anvendelse af alternative genanvendelsesprocesser ved en omlægning af den nuværende forbrændingsafgift på spildevandsslam.

Baggrund

 • Lovgivningsmæssigt kan slam anvendes til jordbrugsformål, hvis det overholder de hygiejnemæssige krav og grænseværdierne for tungmetaller og fire miljøfremmede stoffer.
 • Der er i dag svært at pege på videnskabelige undersøgelser, der entydigt dokumenterer årsag effekt sammenhænge mellem udbringning af spildevandsslam og forurening af grundvand. Det er imidlertid et faktum, at vi i dag oplever allergi i langt højere grad end tidligere og at vi omgiver os med tusindvis af kemiske stoffer, som vi ikke kender og som ender i vores spildevand og slam. For størstedelen af disse stoffer kender vi ikke omsætningsprocesserne og eventuelle nedbrydningsprodukter og vi måler kun for ganske få af stofferne i udløb fra renseanlæg og i slam. DANVA ønsker ikke uforvarende at gå på kompromis med kvaliteten af vores drikkevand og forbrugernes sundhed og derfor er forsigtighedsprincippet begrundelse for foreningens holdning til ikke at sprede spildevandsslam, hvor vi udvinder vores produkt.

Begrundelsen for at handle ud fra forsigtighedsprincippet er:

 • At meget af den ”oprydning” vi i dag foretager pga. tidligere tiders forurening er en konsekvens af manglende dokumentation eller analysemulighed på daværende tidspunkt.
 • At vi omgiver os med tusindvis af stoffer i hverdagen, som ender i vores spildevand, hvoraf en del er hormonforstyrrende stoffer fra bla. medicinrester.
 • At viden om medicinresters langtidseffekter i miljøet er meget sparsom og at stoffernes omsætningprocesser og nedbrydningsprodukter i spildevand og slam kun er sparsomt belyst.
 • At flere fødevareproducenter samt økologiske producenter ikke ønsker at modtage råvarer, hvor der har været udbragt spildevandsslam.

DANVA erkender, at spildevandslam er et restprodukt, som bør genanvendes, men foreningen mener, at det ud fra et sundhedsmæssigt aspekt er mere fornuftigt at satse på andre genanvendelsesformer, så som anvendelse i cementproduktion eller energifremstilling.

 • For at skabe incitament til miljørigtige alternativer til udbringning af slam på landbrugsjord er det nødvendigt med en omlægning af den nuværende afgiftsstruktur på affaldsområdet. DANVA mener det er uhensigtmæssigt, at afgiften på forbrænding af slam i dag gør, at det er økonomisk fordelagtigt at eksportere spildevandsslam til udlandet.
 • Situationen i dag er, at ca. 50 % af spildevandsslammet anvendes til jordbrugsformål. Dette skyldes for mange kommuners vedkommende, at der ikke eksisterer økonomisk bæredygtige alternativer til denne løsning. Det meste af de resterende 50 % slam som i dag ikke udbringes på landbrugsjord er imidlertid af en sådan kvalitet, at det pga. et eller flere stoffer i henhold til lovgivningen ikke kan udbringes på landbrugsjord. For dette slam gælder, at den eneste økonomisk fordelagtige løsning er eksport af slam til lande uden afgift på forbrænding.

Perspektiver

Lokal håndtering

Spildevandsslam er et uundgåeligt restprodukt af den spildevandsbehandling som er nødvendig for både menneskers sundhed og miljøet.

Håndteringen af restproduktet skal ske med mindst mulig gene for miljøet.

DANVA ønsker at medvirke til at sikre, at der nu og fremover vil eksistere økonomisk og miljømæssigt bæredygtige løsninger til forsyningernes disponering af slam. En fjernelse afgiften på forbrænding af spildevandsslam vil give incitament til lokale løsninger hvor slam kan genanvendes i industriel produktion eller til energiudnyttelse frem for eksport.

Energiudnyttelse

DANVA ønske at medvirke til at minimere energiforbrug ved rensning af spildevand og håndtering af restprodukter ved denne rensning og derved bidrage til den samlede reduktion af CO2.

Slam kan anvendes til produktion af biogas og efterfølgende produktion af El mens overskudsvarmen fra gasmotorerne og ovnen kan bruges til opvarmning. Tørret slam kan anvendes i kraftvarmeværker og forsyning af husstande med El eller det tørrede slam kan erstatte kul i f.eks cementproduktion.