Erfaringer viser, at tankanlæg ofte spiller en rolle i forbindelse med især bakteriologiske forureningssager. DANVA har derfor opsamlet en række erfaringer om drift, vedligehold og renovering af rentvandstanke og på den baggrund udarbejdet en række anbefalinger.

Anbefalinger

  • Der bør udarbejdes en plan for hyppighed af inspektion og vedligehold af rentvandstanke. Arbejdet kan med fordel ske som en integreret del af vandselskabets implementering af DDS eller ledelsessystemer i øvrigt.
  • Vandselskaberne skal fastlægge hyppigheden af inspektion ud fra en konkret individuel risikovurdering. Som tommelfingerregel anbefales en minimums inspektionshyppighed hvert 5. år.
  • Begræns antallet af dæksler til det absolut mindst mulige.
  • Monter helst dæksler, der ved brug af ”tvinger” presses mod underlag/dækselkarm.
  • Inspicer dækslerne og de nærmeste omgivelser med jævne mellemrum, minimum forår og efterår og hav gerne en livlig fantasi når risikovurderingen foretages.
  • Nye rentvandstanke bør konstrueres helt uden brug af terrændæksler.

Ved planlægning af inspektion/renovering bør der tages hensyn til årstiden i det omfang det er muligt. Det er af stor betydning, at de planlagte renoveringer er årstidsbestemte, eksempelvis udføres beton renovering optimalt i sommer halvåret, imens andet anlægsarbejde sagtens kan henlægges til vinter halvåret.

DANVA er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på en publikation om rentvandstanke.

Yderligere information

Kontakt Dorte Skræm på telefon 87 93 35 71 eller e-mail ds@danva.dk

Redegørelse om mikrobiologiske drikkevandsforureninger

Naturstyrelsen og Sundhedsstyrelsen har for nylig udsendt en redegørelse om drikkevandsforureninger i 2011. Årsagen til de 100 forureninger skyldes bl.a. utætte vandbeholdere. Læs mere på www.naturstyrelsen.dk