Folketinget har førstebehandlet lovforslag L71 og L72, der omhandler vandplanloven, som er en udmøntning af EU’s vandrammedirektiv.

Den 28. november havde DANVA foretræde for Folketingets miljøudvalg om L72. Foreningens aktiviteter skyldes, at der er flere elementer, som er i modstrid med medlemmernes interesse.

Foretrædet foregik sammen med Danmarks Naturfredningsforening, og politikerne har efterfølgende modtaget et brev fra DANVA og DN om den forringede grundvandsbeskyttelse som følge af L72. Læs brevet til Folketingets Miljøudvalg.

L72 betyder dårligere grundvandsbeskyttelse

Regeringen har fremsat lovforslag L72, hvor blandt andet Vandforsyningsloven ændres. Som en konsekvens af forslaget vil der ske en voldsom indskrænkning af de områder, hvor der skal udarbejdes indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet. Hvor man hidtil har regnet med, at der skulle udarbejdes indsatsplaner for ca. 40 procent af arealet, så reduceres det til kun at være 15 procent.

For nogle områder er reduktionen endnu voldsommere, idet f.eks. HOFOR oplever, at der fremover kun skal udarbejdes indsatsplaner for 10 procent af deres indvindingsareal.

Reduktionen skyldes, at man fremover udelukkende vil vurdere, om et område er sårbart, ud fra nitratsårbarhed. Man beregner ikke ud fra pesticider, der opfører sig helt anderledes end nitrat. Dette er naturligvis uacceptabelt, hvilket DANVA også har fremført i sit høringssvar til lovforslaget og hvilket gør, at DANVA har foretræde torsdag for udvalget.

L71 ser ikke på hele vandets kredsløb

Lovforslaget indeholder en række udmærkede initiativer blandt andet oprettelse af vandråd i de 23 hovedvandoplande. Men vandrådene skal i førstkommende planperiode udelukkende have fokus på vandløbsområdet. Foranstaltninger, der retter sig mod grundvand og spildevand, er ikke medtaget. Det samme gælder fokus på søer og fjorde, hvor vandløb jo ender. Dette betyder, at ikke hele vandkredsløbet er i spil, sådan som vandrammedirektivet lægger op til. Vandrådene kunne, såfremt de behandlede alle vandplanens indsatser, sikre indspil til en holistisk planlægning på tværs af kommunegrænserne.

På klimaområdet planlægges der for øjeblikket en række omkostningstunge initiativer, hvor vandselskaberne i samarbejde med kommunerne skal sikre fremtidens klimastilpassede infrastruktur. For at sikre et optimalt udbytte af disse milliardinvesteringer er det nødvendigt, at de i videst muligt omfang samtænkes med vandplanerne.

Det er også DANVAs holdning, at vand- og spildevandsforsyninger på lokalt og nationalt plan kan bidrage til udvikling af det faglige grundlag for vandområdeplaner herunder bidrage med meget nødvendige data. Dette bidrag bør inddrages i planlægningsarbejdet på et så tidligt tidspunkt som muligt – og ikke (generelt) afvente en høringsproces. Et er vandselskabernes mulighed for at bidrage med data og viden, men et andet vægtigt argument for tidlig inddragelse er, at virkeliggørelsen af miljømålene i mange situationer fordrer, at vandselskabernes kunder finansierer aktiviteter.

Tidsplan

Ifølge tidsplanen for behandling af forslagene ventes lovene vedtaget 22. december. Men DANVA presser selvfølgelig på til det sidste for at forsøge at få præget beslutningerne.

Læs mere

DANVA har tidligere indgivet høringssvar, haft møder med miljøordførerne og udsendt pressemeddelelse.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på telefon 8793 3575, mobil 2014 3542 eller e-mail kbj@danva.dk eller konsulent Claus Vangsgård på telefon 8793 3507 eller e-mail cv@danva.dk