Bekendtgørelsen om de nye regler for betaling af spildevand, den såkaldte trappemodel, som skal give virksomheder med stort vandforbrug reduktion i vandafledningsbidraget, trådte i kraft d. 6. september 2013. Modellen træder i kraft fra nytår. DANVA vil samle op på spørgsmål, erfaringer og problemer med implementering af trappemodellen og modtager meget gerne tilbagemeldinger fra medlemmerne. Ring til konsulent Jens Plesner på telefon nr. 8793 3560 eller send e-mail til jpl@danva.dk.

De 3 trin i modellen

Princippet i trappemodellen er, at betalingen af det variable vandafledningsbidrag fordeles på tre satser eller trin. Når modellen er helt indfaset, betaler alle en grundtakst på Trin 1 for vandforbrug op til og med 500 m3. Virksomheder med vandforbrug fra 500 m3 op til og med 20.000 m3 betaler for denne del af deres vandforbrug takst efter Trin 2, som er 20 procent mindre end taksten på Trin 1. Endelig betaler virksomheder, der har et vandforbrug på over 20.000 m3 for denne del af vandforbruget takst efter Trin 3, som er 60 % mindre end taksten på Trin 1. Modellen indfases gradvist frem til 2018.

Naturstyrelsen administrerer ordningen

Forudsætningen for at kunne opnå rabat i henhold til trappemodellen er, at ejendomme tilmelder sig ordningen via en database, som administreres af Naturstyrelsen. Ud fra et ønske om at undgå for meget administration i forbindelse med indførelsen af trappemodellen er bekendtgørelsen fastsat således, at spildevandsselskaberne ikke skal forholde sig til, om en ejendoms tilmelding er berettiget. Spildevandsselskabet skal alene afregne ejendommen i henhold til det rapporterede vandforbrug og oplysningen om, at der er tale om en virksomhed, der opererer på markedsmæssige vilkår. DANVA ønsker med erfaringsopsamlingen at få afdækket, om dette giver anledning til problemer.

Justeret betalingsprincip

Det justerede betalingsprincip finder anvendelse, når en virksomhed er tilsluttet direkte til et renseanlæg og kun betaler for rensning af spildevand. I lovbemærkningerne var der lagt op til, at virksomheder tilsluttet efter det justerede betalingsprincip skulle afregnes efter trappemodellens Trin 1. Med de foreliggende regler er det nu fastlagt, at de i stedet skal afregnes efter det lavere Trin 2. DANVA tager fat i denne modstrid mellem lovbemærkninger og bekendtgørelse men vil også meget gerne have input vedrørende konsekvenserne af dette.

Store konsekvenser for vandselskaberne

Indførelsen af trappemodellen er en markant ændring af betalingsstrukturen på spildevandsområdet med store konsekvenser for spildevandsselskaberne. DANVA prioriterer at bistå medlemmerne i arbejdet med implementering af trappemodellen, og foreningen vil fremadrettet også arbejde for en hensigtsmæssig udformning af regelgrundlaget dels gennem erfaringsopsamling af uhensigtsmæssigheder og dels gennem fortsat dialog med Naturstyrelsens embedsmænd og det politiske niveau.

Bekendtgørelse og vejledning

Se bekendtgørelsen.

Se vejledende materiale.

Både bekendtgørelse og vejledende materiale blev sendt direkte til spildevandsselskaberne fra Naturstyrelsen d. 6. september. 

Workshop om trappemodellen

DANVA inviterer til workshop om trappemodellen den 5. marts 2014.

Yderligere information

Kontakt Jens Plesner på telefon nr. 8793 3560 eller e-mail: jpl@danva.dk