I forbindelse med regeringens forslag til ny organisering af vandplanområdet var der i L72 fremsat forslag om en ændring af Vandforsyningsloven, der efter DANVAs opfattelse ville forringe den fremtidige indsatsplanlægning væsentligt. Det ville være en konsekvens af, at der så kun skulle udarbejdes indsatsplaner i de såkaldte NFI’ere (Nitratfølsomme indvindingsområder).

DANVA har i processen udført et omfattende lobbyarbejde for at få ændret forslaget. Blandt andet indgik vi samarbejde med DN, støttet af KL om en henvendelse til Folketingets Miljøudvalg, hvor vi fremførte vore synspunkter dels skriftligt dels mundtligt ved et foretræde.

Som opfølgning på det efterfølgende politiske pres valgte Ministeren at ændre på lovforslaget, således at kommunerne fremover kan få dækket udgifterne til udarbejdelse af § 13a indsatsplaner. Dette betyder, at frem over er der sikkerhed for, at indsatsplaner efter § 13a juridisk set kan anvendes på områder, der ikke er udpeget af staten som indsatsområde, og at der er finansiering til opgaven.

Endvidere er det så også sikret, at det er muligt at anvende ekspropriative indgreb til at gennemføre den nødvendige indsats på lige fod med § 13 indsatsplaner. Endelig betyder dette også, at udgifterne til selve indsatsen (kompensation til lodsejer) kan finansieres via en forhøjelse af prisloftet.

DANVA håber med denne væsentlige ændring af forslaget, at kommunerne vil udnytte ændringen til at vurdere det samlede OSD-område og indvindingsområderne og ud fra denne vurdering indlede arbejdet med udarbejdelse af de indsatsplaner i beskyttelseskrævende områder, således at indsatsplanlægningen tager hånd om alle forureningstrusler.

Læs mere

Læs brevet til Folketingets Miljøudvalg fra DANVA og DN.

Yderligere information

Kontakt kommunikationschef Karsten Bjørno på telefon 8793 3575, mobil 2014 3542 eller e-mail kbj@danva.dk eller konsulent Claus Vangsgård på telefon 8793 3507 eller e-mail cv@danva.dk