For præcis to år siden blev København ramt af den historiske skybrudshændelse. Sommeren er den store skybrudssæson, men borgerne kan selv være med til at minimere følgerne af de stadig stigende vandmasser fra oven.

Danskerne lægger stadig flere fliser i haven, bygger carporte og anlægger veje. Det gør det sværere for regn, som der kommer stadig mere af, at løbe væk. Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, påpeger, at danskerne selv kan være med til at minimere risikoen for vandskader som følge af den stigende nedbør.

Forsikringsbranchen vurderer, at halvdelen af de samlede udgifter til københavnerhændelsen i 2011 på 9 milliarder kroner inklusiv selvrisiko og ikke-forsikrede ejendele kunnet have været sparet, hvis boligerne havde haft højvandslukke og husene kunne modstå 10 centimeter mere regn udefra.

”Det er derfor vigtigt at overveje, om man som husejer selv kan være med til at sikre sin bolig mod skybrud,” siger kommunikationschef i DANVA, Karsten Bjørno.

Metoder og løsninger

Et højvandslukke beskytter boligen mod vand fra kloakken ved skybrud. Under daglig drift passerer spilde-vandet forbi højvandslukket ud i kloakken. Ved skybrud lukker det automatisk, så der ikke kan strømme vand den anden vej ind i boligen.

Man kan også anlægge dræn og installere pumpebrønd. På Miljøministeriets hjemmeside kan man se mere: Klimatilpas nu

En anden løsning mod oversvømmelse, hvor den enkelte borger er en del af en samfundsmæssig helhed, er separatkloakering. Kommuner over hele landet er i fuld gang med at skille regnvand fra spildevand. Det betyder, at i tilfælde af skybrud, så kan vandet fra oven ikke påvirke kapaciteten i spildevandsledningerne, hvilket vil minimere risikoen for, at kloakvand presses op på gadeniveau og ind i boliger.

I perioden 2009-2011 brugte forsikringsselskaber godt 11 milliarder kroner på at rydde op efter vandskader.

”Det er i alles interesse, at der separatkloakeres, så regnvandet nemmere kan afledes og ikke påvirker mængden af spildevand, som skal løbe direkte og uhindret til renseanlægget,” siger Karsten Bjørno fra DANVA og tilføjer, at separatkloakering også er med til at sikre, at der ved regn ikke sker overløb, så fortyndet kloakvand løber ud i havet og forringer badevandskvaliteten.

Gratis klimatjek

Miljøminister Ida Auken indførte for et halvt år siden gratis klimatilpasningstjek. Det betyder, at der konkret er indgået aftale med fagfolk over hele landet om at være med til at finde klimatilpasningsløsninger for borgerne. Fagfolkene fordelt på postnumre fremgår af denne liste: Gratis klimatilpasningstjek

Hvis man ønsker at håndtere regnvand på egen grund, er der nogle regler, man skal være opmærksom på. For at få lov til at nedsive regnvand på egen grund, kræver det tilladelse fra kommunen. Kommunen skal blandt andet give tilladelse, fordi nedsivningsanlæg ikke må placeres oven på forurenet jord eller for tæt på søer eller vandforsyningsboringer. Man kan selv udføre en del af arbejdet.

Men hvis der for eksempel er eksisterende kloakrør, der skal afproppes, eller der skal etableres nødoverløb til kloakken, så skal dette arbejde altid udføres af en autoriseret kloakmester.

Forsyningernes klimakamp

Mange vandselskaber har udarbejdet hjemmesider og hjælpeværktøjer til deres kunder, så de bedst muligt kan håndtere de stadig stigende mængder regn. Her er eksempler:

Frederiksberg Forsyning A/S er gået sammen med Codan Forsikring og Teknologisk Institut om en hjemmeside på Facebook med en konkurrence: Skybrudskampen

HOFOR A/S: Sæson for skybrud

Aarhus Vand A/S: Oversvømmelser

Man kan også se mere på hjemmesiden Klimatilpasning.dk: Bortledning af regnvand.

Syv skybrudsråd, der virker:

1. Luk vinduer og døre. Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen.

2. Luk ventilationshuller i ydervæggene. Er der huller i ydervæggen, som er placeret tæt på terræn, bør du lukke dem – fx med en krydsfinerplade.

3. Tjek afløb og tagrender. Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.

4. Sikker opbevaring i kælderen. Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå på stålreoler, som kan desinficeres.

5. Tjek terrænet ved dit hus. Falder terrænet ind mod huset kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet.

6. Brug sandsække. Du kan stoppe en del vand i at trænge ind i boligen ved at lægge sandsække eller plastiksække med jord på de utætte steder.

7. Begræns opstigende kloakvand. Du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen.