DANVA mener

  • Der skal ske en væsentlig revision af betalingsreglerne på spildevandsområdet.
  • Betalingsreglerne skal udtrykke en éntydig takstpolitik, som sikrer forsyningsselskabernes økonomiske grundlag for en forsvarlig og målrettet drift og udvikling.

Baggrund

De primære behov for nytænkning og markante ændringer omfatter:

  • Indførelse af særskilt betaling for regnafledning for at give incitament til alternativ afledning af overfladevand f.eks. nedsivning.
  • Mulighed for supplerende tilslutningsbidrag bl.a. ved udstykning.
  • Ensretning af regler for betaling af vejbidrag for stats-, kommunale og private veje.
  • Fastlæggelse af ramme for anvendelse af forsyningernes indtægter. Midler skal kunne anvendes til rådgivningsaktiviteter rettet mod forbrugerne.

Principperne for betalingsreglerne er forskellige på spildevandsområdet og drikkevandsområdet. Uhensigtsmæssigheder i reglerne giver stor forskelsbehandling af forbrugerne – også mellem forbrugere tilsluttet samme forsyning.

Der er store udfordringer med at administrere den nuværende Betalingslov i form af praktiske uklarheder og/eller manglende fleksibilitet i forhold til lokale forhold. Dette kan dels betyde, at der er vanskeligheder for forsyningerne i forhold til den del af den daglige drift, der har berøring med Betalingsloven/betalingsvedtægten, dels kan udfordringerne vanskeliggøre kommunikationen mellem forsyning og forbrugere.

Perspektiver

  • Betalingsvedtægterne bør grundlæggende være bygget op efter princippet om at forureneren skal betale, mens det dog samtidigt skal sikres, at administrationen af betalingsvedtægterne bliver enkel.
  • DANVA arbejder for en samlet vandlov for såvel vand- og spildevandsforsyninger.