DANVA mener

  • Miljøfremmede stoffer i spildevandet skal undgås eller minimeres ved kilden for at sikre høj kvalitet og sikkerhed ved transport og rensning af spildevand.
  • Afløbssystemer og renseanlæg skal transportere og rense spildevand under hensyntagen til mindst mulig udledning af miljøfremmede stoffer til miljøet.
  • Effekterne af udledningen af miljøfremmede stoffer, der ikke kan udgås, skal reduceres med en teknik og til et niveau, som er bæredygtigt.

Baggrund

  • Anvendelse af kemikalier er en integreret del af aktiviteterne i et moderne samfund, for eksempel ved produktion af medicin og tekstiler og i forbindelse med byggeri, vedligehold og rengøring.
  • Der skønnes at være ca. 100.000 kemikalier i anvendelse i Europa hvoraf 30.000 anvendes i mængder over 1 ton pr. år.
  • Miljøfremmede stoffer omfatter i denne sammenhæng tungmetaller og organiske stoffer eller stofgrupper, der kan medføre driftsproblemer på renseanlæg, udvise giftighed, persistens og bioakkumulerbarhed i vandmiljøet eller medføre uacceptable sundhedsrisici ved eksponering i arbejdsmiljøet eller ved forurening af fødevarer og drikkevand.
  • Miljøfremmede stoffer er for eksempel tungmetaller, specifikke organiske stoffer eller stofgrupper, som er giftige for miljøet, eller kan medføre sundhedsrisici ved eksponering for mennesker fx ved forurening af fødevarer eller drikkevand. Nogle af disse stoffer betegnes hormonforstyrrende stoffer, fordi de påvirker naturlige hormonalt styrede processer i kroppen.
  • Det er vigtigt, at miljøfremmede stoffer i spildevandet undgås eller minimeres ved kilden for at sikre høj kvalitet og sikkerhed ved transport og rensning af spildevand til gavn for miljøet og for mennesker og dyrs sundhed og trivsel. Derfor må husholdninger, virksomheder og institutioner (herunder hospitaler) være bevidste om de stoffer, der anvendes og som ender i afløbssystemet og på renseanlæggene, og de må handle bevidst for at reducere disse stoffer. Effekterne af udledningen af miljøfremmede stoffer, der ikke kan undgås, skal reduceres med en teknik og til et niveau, som er bæredygtigt, det vil sige under hensyntagen til både miljø, ressourceforbrug og økonomi.
  • Kun den uundgåelige afledning af miljøfremmede stoffer og materialer til spildevandet og dermed til renseanlægget skal accepteres. Stoffer, der ikke kan undgås, er for eksempel lægemidler og hormonpræparater, der udskilles af kroppen, men også rengørings- og desinfektionsmidler i et vist omfang.
  • Afledning defineres som den enkelte spildevandsproducents afledning til afløbssystemet, mens udledning defineres som direkte udledning af stoffer til miljøet.

Perspektiver

Indflydelse

DANVA vil via foreningens kanaler i det politiske system, nationalt og på europæisk plan søge at påvirke lovgivningsmæssige tiltag, så miljøfremmede stoffer i spildevandet minimeres ved kilden. Dette skal ske for at sikre høj kvalitet af det rensede spildevand og så øvrig regulering sker på et bæredygtigt grundlag.

Kampagner

DANVA vil via kampagner og temadage sætte fokus på husholdningernes, virksomhedernes og institutionernes ansvar for, hvilke stoffer de afleder til afløbssystem og renseanlæg og styrke budskabet om, at renseanlægget er en ”end of pipe” løsning. Dette gælder også i forhold til bortskaffelse af medicinrester, hvor der for eksempel kunne laves kampagner for indsamling af overskydende medicin, så dette ikke skylles ud via afløbet hos de enkelte forbrugere og derved ender på renseanlægget. Kvaliteten af det rensede spildevand og slam afhænger af kvaliteten af det spildevand, der afledes til afløbssystem og renseanlæg. Vi har hver især som virksomhed, institution og borger et ansvar for kvaliteten af vores egen afledning af spildevand til afløbssystemet. Hvis brugen af kemikalier, tilsætningsstoffer, rengøringsmidler mv. ikke kan undgås, bør forbruget minimeres, og der bør anvendes miljømærkede produkter, hvor dette er muligt.

Regulering

DANVA vil gennem oplysning til spildevandsproducenter (husholdninger, virksomheder og institutioner, herunder hospitaler) om de miljøfremmede stoffer mv., som afløbssystemet og/eller renseanlægget ikke kan håndtere, bidrage til at undgå eller reducere afledningen af disse. Desuden ønsker DANVA gennem videnopsamling at medvirke til, at virksomhedernes tilslutningstilladelser sikrer anvendelsen af bedst anvendelige teknologi (BAT) i produktionen.

Teknologi

DANVA vil styrke kendskabet til de muligheder, der er for at fjerne de stoffer i renseanlæg, som ikke kan undgås. Dette gælder både nye renseteknologier og forbedret udnyttelse af eksisterende teknologier, ligesom viden om fordele ved rensning kontra øget ressourceforbrug i form af energi og materialer skal være i fokus.