DANVA mener:

  • Vandindvinding skal ske med størst mulig hensyntagen til følsomme våd- og naturområder.
  • Indvinding skal drives energioptimeret.

Baggrund

Om bæredygtig indvinding:

  • Vandindvinding er en bærende aktivitet for samfundet, men en uhensigtsmæssig indvinding kan have en række uheldige konsekvenser for miljøet:
  • Vandindvinding er mange steder en medvirkende årsag til formindsket vandføring i vandløb og udtørring af andre vådområder
  • Overudnyttelse og forkert pumpestrategi kan føre til grundvandssænkninger og ændringer i grundvandskemien, herunder blandt andet frigørelse af nikkel, hvilket i sidste nede kan føre til en væsentlig forringet drikkevandskvalitet og uacceptable ændringer i grundvandskemien
  • Uheldig dimensionering af pumper, ledninger mm. kan medføre et unødvendigt højt energiforbrug
  • Potentielle pesticidpunktkilder i landbruget undersøges som udgangspunkt ikke af regionerne.

Perspektiver

Overordnet skal vandindvindingen til enhver tid søges begrænset mest muligt gennem en målrettet indsats til reduktion af vandspild ved fremstilling, distribution og forbrug af drikkevandet

Begrænsning af ressource- og energiforbruget kan bl.a. ske gennem minimering af transportafstande mellem indvinding af grundvand og forbrug af drikkevand

Den samlede vandindvinding i et indvindingsområde bør fastsættes således, at der til stadighed tages hensyn til den naturlige grundvandsdannelse i det område, indvindingen påvirker

For at forhindre for store lokale grundvandssænkninger med hertil knyttet risiko for kvalitetsforringelser af grundvandet bør indvindingen i et indvindingsområde så vidt muligt spredes, evt. gennem flytning af kildepladsen.

Indvindingen skal indrettes og drives på en sådan måde, at en god naturlig grundvandskvalitet kan bibeholdes.

Oppumpningen af grundvand bør tilrettelægges således, at der i driften indarbejdes styringsredskaber som f.eks. fastholdelse af et fast vandspejl og optimal boringsindretning for at kunne tage hensyn til såvel kvaliteten i grundvandsmagasiner som til beskyttelsen af følsomme naturlokaliteter.

Såfremt en vandindvinding har medført kvalitetsforringelser af grundvandet, skal det gennem indretningen og driften af indvindingen sikres, at en god naturlig grundvandskvalitet på sigt kan genoprettes.

Såfremt indvindingen har medført kvalitetsforringelser af følsomme naturlokaliteter, skal disse skader på sigt søges udbedret gennem en hensigtsmæssig indretning og drift af indvindingen.

Energiforbruget og vandforbrug skal søges minimeret gennem en hensigtsmæssig indretning, drift og lokalisering af indvindingsanlægDer opstilles kriterier for sikring af målopfyldelse gennem en årlig evaluering fx ifm. vandforsyningens grønne regnskaber.