DANVA mener

  • Regnvand bør holdes udenfor boligen.
  • Initiativer til vandbesparelser ved anvendelse af regnvand i boliger må ikke medføre risiko for forringet drikkevandskvalitet.
  • Der skal etableres en kontrolordning til sikring af indretning og drift af regnvandsanlæg.

Baggrund

  • DANVA anerkender den voksende interesse for at spare på drikkevandet og støtter gerne byøkologiske initiativer, men foreningen er betænkelig ved at give køb på det høje hygiejniske niveau af vandforsyningen. Sammen med regnvand vil der følge mikroorganismer, som vi normalt ikke bryder os om at dele hus med. Der er desuden en reel risiko for, at der kan ske fejlkoblinger, så regnvand med patogene mikroorganismer kommer ud i ledningsnettet. Her vil de kunne overleve, fordi vi i Danmark ikke tilsætter klor til drikkevandet.
  • Umiddelbart kan det lyde fornuftigt at erstatte drikkevand med regnvand når det drejer sig om anvendelser, hvor det ikke er nødvendigt med vand af drikkevandskvalitet. Ikke desto mindre er der tale om et markant brud med den hidtidige politik om at alt vand i vores boliger skal være af drikkevandskvalitet, og det bekymrer DANVA.
  • I Danmark har vi hidtil haft som princip at adskille det rene vand fra det urene vand i vore boliger. Nødvendigheden af en sådan adskillelse indså man i midten af 1800-tallet, og adskillelsen har bl.a. medført, at vandbårne sygdomme stort set er udryddet i Danmark.
  • En rapport fra Miljøstyrelsen og Boligministeriet (1998) konkluderer eksempelvis, at opsamling af regnvand fra samtlige danske parcelhuse og etageejendomme højst kan dække syv procent af det nuværende vandforbrug.
  • Det bemærkes, at der allerede er opnået meget store vandbesparelser ad andre veje. Fra 1986 til 2005 er det således lykkedes at nedsætte vandforbruget i Danmark fra 610 millioner kubikmeter om året til 414 millioner kubikmeter, og mulighederne for alternative besparelser er langtfra udtømte.

Perspektiver

  • Ved information om vandbesparelser vil formålet være at minimere incitamentet til at anvende regnvand i boliger samt at fremme lokal nedsivning af regnvand under forudsætning af, at det kan ske på betryggende vis og uden risiko for at forurene grundvandet.
  • Nedsivning af regnvand kan øge dannelsen af grundvand, ligesom det kan mindske energiforbruget til bortpumpning af spildevand, mindske belastningen af renseanlæggene og nedsætte risikoen for overløb fra kloakker til vandløb, søer og havet.