Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

MILJØMINISTER Ida Auken ( SF) tager i sin netop offentliggjorte pesticidstrategi fat på et af de seneste 15 års mest debatterede miljøproblemer. Forbruget af pesticider har som bekendt en række uheldige virkninger for miljøet, herunder forekomsten i grundvandet.

Vandsektorens brancheorganisation, Danva, hilser strategien velkommen, og vi noterer os med tilfredshed, at der ud over klare målsætninger er fokus på pesticidforbruget i alle sektorer - landbrug, bær-og frugtavl, golfbaner, det offentliges forbrug og sidst, men ikke mindst, det private forbrug. Faktum er jo, at vi ikke blot kan pege på en enkelt sektor som ansvarlig for problemet.

F. EKS. VED VI, at der er lige så mange pesticider under byer som under landbrugsarealer.

Et indgreb i forbruget har naturligvis konsekvenser, og det er da derfor også forståeligt, at viceformand i Landbrug & Fødevarer Lars Hvidtfeldt i et debatindlæg i Politiken den 27/11 peger på, at landbrugets anvendelse af pesticider er mindre end i andre lande, og at det efter hans opfattelse er useriøst at sige, at pesticidanvendelsen i Danmark er problematisk.

Set fra vandforsyningsside er situationen dog knap så uproblematisk. Årligt må vi lukke alt for mange boringer på grund af sprøjtemidler - en stor del er lukket pga. privat anvendelse, og en stor del er lukket af stoffer, der ikke længere bruges, men mange boringer er også forurenet af i dag godkendte pesticider.

DET, VI FINDER i grundvandet i dag, afspejler tidligere tiders anvendelse.

Grundvandet er oftest mere end 20 år gammelt, så det er ikke overraskende, at vi især finder gamle stoffer i det. Desværre finder vi også godkendte sprøjtemidler og det i antal, der langt overstiger de tal, som Lars Hvidtfeldt fremfører i sit indlæg. F. eks. ved vi, at alene det meget anvendte stof bentazon er fundet i mere end 50 vandforsyningsboringer i koncentrationer, der overstiger grænseværdien.

Det er vores opfattelse, at alle sprøjtemidler under uheldige forhold kan blive fundet i grundvandet. Selv det på papiret mest grundvandsvenlige pesticid kan skylles ned igennem sprækker, f. eks. hvis der er blevet sprøjtet en sommerdag og det efterfølges af en kraftig tordenbyge.

Det er derfor uheldigt, at vi i det seneste årti har haft en stadig stigende brug af sprøjtegifte, således at niveauet i dag er på højde med det i 90' erne, hvor det danske forbrug af pesticider var på sit foreløbig højeste.

LØSNINGEN i forhold til grundvandet er derfor ikke udelukkende en skærpelse af godkendelsesordningen og øgede afgifter.

Væsentligst er, at der ikke anvendes pesticider på de mest sårbare arealer. Heldigvis er det vores opfattelse, at Landbrug & Fødevarer er enig med Danva i denne prioritering, der vil give vandforsyningerne en stærkt forbedret sikkerhed for den fremtidige drikkevandsforsyning, samtidig med at det ikke belaster fødevareerhvervet unødvendigt.

Desværre finder vi også godkendte sprøjtemidler og det i antal, der langt overstiger de tal, som Lars Hvidtfeldt fremfører i sit indlæg.