Vandselskaberne vil ikke tvinges til at finansiere socialpolitik ved at yde henstand for tilslutningsbidrag. Politikerne bør tage ansvar for den politiske linje, der blev lagt i 1990’erne og ikke drive socialpolitik via forsynings-selskaberne, mener DANVA

Miljøminister Ida Auken lægger ifølge en artikel på Altinget Miljø den 13. april 2012 op til, at vandsselskaber i højere grad skal yde henstand for betalingen af tilslutningsbidraget. Baggrunden er, at 40.000 ejendomme i det åbne land inden 2015 skal forbedre spildevandsrensningen. De berørte boligejere får derfor et påbud af kommunen om, at de f.eks. skal tilsluttes et decentralt minirenseanlæg, og at de selv skal afholde omkostningerne hertil.

Vandselskaberne yder i dag undtagelsesvis henstand for betaling af tilslutningsbidraget, såfremt der indgås aftale mellem vandselskabet og den pågældende forbruger. DANVA tager klart afstand fra, at selskaberne i øget grad skal spille en socialpolitisk rolle. Socialpolitik skal ikke drives via forsyningsselskaber.

Tove Bakke Laursen, formand for DANVAs bestyrelse:

"I de fleste situationer vil tilslutningsbidraget slet ikke dække vandselskabets anlægsudgifter til etablering af decentrale renseløsninger. Ministeren lægger nu op til, at vandselskabet skal agere bankvirksomhed. Det er helt uacceptabelt, og vi mener, at politikerne skal tage ansvar for den politiske linie, der blev lagt i 1990’erne og drive socialpolitik der, hvor det hører hjemme."

Socialpolitik er en kommunal eller statslig opgave

Indsatsen i det åbne land føres tilbage til en politisk beslutning fra 1997. Reglerne blev dengang fastsat, så ejendomme i det åbne land blev økonomisk sidestillet med ejendomme i byens kloakoplande og dermed fik mulighed for kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen for decentrale renseløsninger. Det vil sige, at vandselskabet betaler for etablering og drift af anlægget mod, at forbrugeren betaler tilslutningsbidrag og et årligt vandafledningsbidrag.

DANVA erkender, at der kan være borgere, der kan komme i klemme, fordi de skal betale tilslutningsbidrag og omkostningerne til den private del af anlægget, men DANVA mener samtidig, at det helt klart er en kommunal eller en statslig opgave at drive og finansiere socialpolitik.

Tove Bakke Laursen, formand for DANVAs bestyrelse:

"Miljøministeren skal finde andre løsninger på at hjælpe de borgere, der kommer i klemme. Vandselskaberne kan ikke træde til her. Med vandsektorloven har vi fået en nidkær lovgivning, og med loven er der allerede skabt en likviditetsklemme for selskaberne, fordi tilbagebetalingsperioden på de mulige lån til investeringer og muligheden for finansiering heraf ikke hænger sammen.I slutningen af 1990’erne etablerede Folketinget en statslig vandfond, som bl.a. gjorde det muligt, at de ejendomme på landet, hvor vandforsyningen var truet pga. forurening, kunne søge støtte til at blive tilsluttet til et vandværk."