Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

En åben teknisk gennemgang gav et fint overblik over problemstillinger med skifergasindvinding, men alene over de overordnede lovgivningsrammer og tilknyttede miljømæssige risici. Gennemgangen synliggjorde den fortsatte usikkerhed omkring de konkrete risici knyttet til både testboringer og egentlige indvindingsboringer.

Set i lyset af de mange ubesvarede spørgsmål påhviler der, de berørte kommuner et meget stort ansvar. Hvis kommunens sagsbehandler i VVM screeningen konkluderer, at testindvindingen ikke har væsentlig indvirkning på miljøet kan VVM-redegørelsen stoppe ved screeningen. Minister Martin Lidegaard spørger under høringen om ikke sagsbehandlingen burde ligge i staten vurderet ud fra størrelsesorden og specialiseringsgrad af den potentielle skifergasindvind. Svaret på dette spørgsmål er set med DANVAs øjne et klart ja. Desværre var det ikke embedsmændenes tolkning af gældende dansk lovgivning.

Med de usikkerhedspunkter, der fortsat er omkring processen både i forhold til kemikalieanvendelse, affaldsprodukter mv. mener DANVA, at der bør stilles krav om gennemførelse af en fuld VVM-redegørelse også for testindvindinger.

Det danske forsigtighedsprincip i forhold til miljøbeskyttelse bør ikke glemmes og i den sammenhæng er det interessant at se på de udenlandske reaktioner på skifergasteknikken, som blev fremlagt under høringen:

  • Frankrig har efter indledende undersøgelser politisk besluttet ikke at tillade skifergasindvindingen.
  • (Energistyrelsens medarbejder hævder, at der er følelser involveret i denne beslutning – men kan man tillade sig at konkludere dette når man ikke kender detaljerne i deres indledende undersøgelse?)
  • Tyskland og England har besluttet at afvente resultatet af yderligere undersøgelser omkring risici
  • Polen er gået i gang
  • Det oplyses, at EU parlamentet og kommissionen drøfter om der er behov for supplerende lovgivning i forhold til skifergasindvinding. Der er både drøftelser i forhold til miljøspørgsmål (grundvandsproblematik mv.) samt i forhold til klimadebatten (risici for methanudslip).

Høringen viser, at der fortsat er klare huller i forhold viden om kemikalierne.

  • De stoffer, der skal anvendes bør være registreret i REACH og hvis de ikke også er vurderet til anvendelse til fracking/skifergasudvinding skal risici i forhold til denne anvendelse også være analyseret og registreret. Men høringen viser at Miljøstyrelsen ikke har kunne få denne registrering verificeret af ECHA (Eurepean Chemicals Agency). DANVA finder det helt utilstrækkeligt at der i forhold til dette oplyses at den kommunale sagsbehandler kan kræve at få indsigt i datablade. Verificeringen bør foretages af Miljøstyrelsen.
  • Høringen efterlader en fortsat usikkerhed om hvad der egentlig bør og kan kræves i forhold til rensning af det oppumpede vand.

DANVA er helt enig med Steen Gades afrunding, hvor der konkluderes, at der fortsat er behov for en grundigere analyse ikke mindst i lyset af at EU også har en del aktiviteter i gang.

Naturstyrelsen har netop haft en ændring af VVM-bekendtgørelsen i høring som fremadrettet skal sikre obligatorisk VVM redegørelse af Anlæg med henblik på frakturering i forbindelse med efterforskning og udvinding af skiftergas. DANVA bakker op om dette ændringsforslag.

På et møde har Total over for DANVA givet udtryk for, at usikkerheden omkring processen både i forhold til kemikalieanvendelse og affaldsprodukter vil blive afhjulpet ved at Total vil offentliggøre, hvilke kemikalier man anvender i arbejdet med at udvinde skifergas.