EU’s kommende vandstrategi kan få en positiv effekt på dansk eksport.

EU Kommissionen offentliggjorde den 14. november en meddelelse om en strategi for beskyttelse af Europas vandressourcer (A Blueprint to Safeguard Europe´s Water Resources). Den handler blandt andet om at sætte markant ind over for det tab, der er af drikkevand, inden det når ud til forbrugeren.

Lækager fra vandforsyningsnet er et betydeligt problem i en verden med stadig mere knappe ressourcer. Og da Danmark er et af de førende lande i verden på det punkt og har en særlig fagekspertise på området, så vurderer præsident i den europæiske sammenslutning af vandselskaber, EUREAU, Carl-Emil Larsen, administrerende direktør i DANVA, at det kan blive et betydeligt eksportmarked:

"Nogle lande mister helt op til 50 procent af drikkevandet i deres ledningsnet. Der er ingen tvivl om, at det her bliver et indsatsområde i EU, hvor Danmark med sin førerposition og enestående ekspertise kan gøre sig gældende med løsninger," siger Carl-Emil Larsen.

"I første omgang bliver det frivilligt for landene at få minimeret vandspild på grund af lækage. Men fristen for at nå resultaterne bliver så kort, at opnår et medlemsland ikke de ønskede mål, så bliver det tvunget til det."

EUREAU har været særdeles aktiv i det forberedende arbejde med at få strategiplanen på plads.

"Det har krævet en del sværdslag og kompromisser, fordi der er så stor variation i lækageproblematikken fra land til land," siger Carl-Emil Larsen.

I Danmark taber man kun syv procent, mens det som nævnt andre steder er helt op til halvdelen af vandet, der forsvinder, inden det når ud i hanen hos forbrugeren.

Meddelelsen om strategien for beskyttelse af Europas vandressourcer omhandler en bæredygtig anvendelse af Europas vandområder. I Miljøagenturets statusrapport om vand fremhæves foruroligende tendenser, som viser stigningen og den voksende udbredelse af vandknaphed og vandstress, og som forventes at berøre ca. halvdelen af EU's vandløbsoplande i 2030. Strategien skal imødegå udviklingen, mindske vandforbruget, spare energi og forbedre vandtildelingen.

Indsatsområderne er:

  • korrekt prissætning af vand
  • mere effektiv vandtildeling
  • tilskyndelse til vandeffektive teknikker og metoder.

Meddelelsen om strategiplanen kommer i høring i EU-specialudvalg vedrørende miljø med henblik på at få fastlagt en dansk holdning, et arbejde DANVA deltager aktivt i.

Tidsrammen for beslutningsprocessen vil blive meget stram, idet det cypriotiske formandskab lægger op til, at der skal vedtages rådskonklusioner om strategien den 17. december.