Inddragelse i vandplaner forpligter. Lyt, lær og idegenerer! Det kunne have været overskriften for Naturstyrelsens konference om vandplaner, der blev afholdt d. 28. september.

Den officielle titel var dog ”Konference om videreudvikling af det faglige grundlag for de danske vandplaner”. Konferencen blev afholdt med en fyldt sal og livestreaming via Naturstyrelsens hjemmeside for at tilfredsstille de mange, der var blevet afvist ved tilmelding. Et klart signal om, at ministerens invitation til inddragelse er blevet budt velkomment af alle interessenter. Inklusiv DANVA.

Ministeren ønsker en åben proces

"Lad os holde op med at diskutere om kvælstof er et problem eller ej, - Lad os finde løsninger fremfor fejl og - Lyt nu til hinanden var Ida Aukens ord i konferencens åbningstale. Hun beskrev stemningen omkring vandplanerne, da hun blev minister med følgende ord: ”Landbruget mente, at Danmark ville blive oversvømmet, og de grønne organisationer råbte op om, at der var snydt på samtlige parametre i forhold til kravene i EU's Vandrammedirektiv.” Denne stemning havde én helt klar årsag vurderede ministeren: Arbejdet med 1. generations vandplaner er foregået i lukket rum. Og ministeren understregede, at det er hendes intention at køre den nye proces med langt mere inddragelse. Samtidig orienterede hun om det nyligt afholdte topmøde for inviterede interessenter, hvor også direktør i DANVA, Carl-Emil Larsen, deltog."

Topmøde om vandplaner med konstruktive debatter

"Der er nogle, der siger, at kritikerne ikke blev lukket ind, sagde hun – med hentydning til, at Bæredygtigt Landbrug blev bedt om at blive væk fra topmødet, da formanden for foreningen få dage inden afholdelsen pløjede sin randzone op. - Men så skulle I bare havde været der… – Det var ikke andet end kritikere der deltog i mødet, sagde hun med et smil og understregede efterfølgende, at topmødets deltagere havde indgået i gode, konstruktive debatter. Topmødet viste efter ministerens vurdering, at interessenterne måske ikke er helt så langt fra hinanden, som det syntes før topmødet."

Inddragelse forpligter

Dagens konferencedeltagelse fik en klar opfordring om tilsvarende at indgå i konstruktiv dialog og honorere den tillid, der er blevet vist ved inddragelse.

Åbningstalen blev afsluttet med en orientering om, at konferencen blot er den første af en række interessentinitiativer, der vil blive gennemført. Det er besluttet, at der skal afholdes noget tilsvarende om klimaforandringer samt om grundvand i relation til 2. generations vandplaner. Det hilser DANVA naturligvis velkomment, da det er to emner, som vi har arbejdet aktivt for at øge styrelsens fokus på.

 

Derudover etablerer Naturstyrelsen 3 interessentfora:

  • Et blåt fremdriftsforum
  • Et aktør forum
  • Et vandløbsforum

Paradigmeskift i dansk landbrug

Efter åbningstalen præsenterede Jørn Jespersen status for Natur- og Landbrugskommissionens arbejde (Ny rapport fra arbejdsgruppen findes på http://www.naturoglandbrug.dk). Kommissionens eksperters konklusioner om den hidtidige indsats for at reducere kvælstofudledningen er klare og enslydende: Indsatsen har virket, udledningen er reduceret med 50 %.

"Har vandmiljøet så fået det bedre?, spurgte Jørn Jespersen retorisk. - Overordnet nej” var hans eget svar – med en tilføjelse – ikke endnu. - Men det giver ikke anledning til, at vi bør stoppe eller udskyde yderligt arbejde for reduktion. Tværtimod, - vi skal fortsætte, forstærke og målrette indsatsen, lød budskabet."

 

Flere af dagens senere indlæg underbyggede kommissionens forklaringer på den forsinkede, reducerede forbedring af vandmiljøet – bl.a. indlægget om klimaændringens konsekvenser for miljøtilstanden i kystvandene, af Jens Würgler Hansen fra Aarhus Universitet. Budskabet om at fortsætte indsatsen blev yderligere pointeret af indlægsholder Stiig Markager fra Aarhus Universitet med ordene: - Vi har muligheden for at blive den generation, der for alvor ødelagde vores havmiljø – hvis vi forhaler indsatsen.

Ros fra Landbrug og Fødevarer

Landbrug og Fødevarer v. Henrik Frandsen roste fra salen Natur og Landbrugskommissionens arbejde. - Der er ingen tvivl om, at vi er glade for konklusionerne i statusrapporten, der lægger op til en revolution i omlægningen af landbruget. Det er en stor opgave, og vi er i gang, men Henrik Frandsen gav samtidigt en opfordring til hurtigst muligt at komme videre med omlægningen af miljøreguleringen og spurgte til forslag på, hvordan man hurtigst kommer i gang.

Jørn Jespersen responderede ved først at understrege, at det var en ublodig revolution – bedre betegnet ved et paradigmeskifte. Han var enig i, at det var vigtigt at komme i gang og gav opfordringen videre til politikere og myndigheder. Han understregede, at når det skal gå hurtigt, er det vigtigt at acceptere, at der ikke kan være 100 % viden inden start og opfordrede samtidigt til at bruge de nye ideer allerede i implementeringen af 1. generations planer.

Betydning for vandselskaber

Naturstyrelsens konference fokuserede i høj grad på landbrugets påvirkninger og virkemidler for at modvirke disse. Regnbetingede overløb med urenset spildevand blev dog også nævnt i et spørgsmål fra salen. Spørgsmålet blev rettet til Forskningschef Nikolai Friberg, Aarhus Universitet, som besvarede med at understrege, at punktkilder ikke er uden betydning, men de væsentligste næringsstofpåvirkninger kommer fra landbruget. - Og alt andet lige, er der mere styr på punktkildeforureningerne end på landbrugets diffuse udledninger, var udmeldingen fra Nikolai Friberg.

De faglige indlæg satte stort set alle fokus på et behov for, at næste generation af vandplaner øger fokus på målrettet indsats og lokal differentiering fremfor generelle virkemidler. Dette stemmer fint overens med DANVAs ønske om at sikre frihed for vandselskaberne i valg af løsninger og vores argumenter om, at kun derved sikres de bedste løsninger og synergieffekter. Naturstyrelsen lægger op til, at der kommer en revision af virkemiddelkataloget. DANVA anser det for vigtigt, at vandselskabernes kompetencer og input inddrages i dette arbejde. Ikke mindst i forhold til indsatser i forhold til klimaforandringer.