DANVA har udarbejdet et forslag til opdaterede regulativtekster (se notat herunder). Teksterne er udarbejdet for drikkevandsselskaber. Vandselskaberne har hjemmel til at lukke for vandet ved manglende betaling af driftsbidrag. Notatet giver bl.a. forslag til regulativtekst, der præciserer dette. I notatet er der også givet forslag til tekster om nye lukkemuligheder. Det drejer sig om tekster, hvor der eksempelvis ønskes, at vandselskabet skal kunne lukke for vandet, hvis ejeren undlader at efterkomme vandselskabets krav. Disse tekster om lukkemuligheder, der ikke er tilknyttet manglende betaling af driftsbidrag, kan på nuværende tidspunkt ikke anbefales anvendt af vandselskaberne, idet at hjemlen endnu er usikker. DANVA har indledt dialog med Naturstyrelsen omkring dette med henblik på nærmere afklaring af hjemmel. Vi formidler dog forslagene allerede nu for at inspirere til drøftelse om disse.

DANVA anbefaler i forhold til Vandsektor Lov II, at arbejde for en fælles regulativordning for vand og spildevand. Derfor er arbejdet startet op i fællesskab med spildevandsrepræsentanter. Hermed er sikret tværfagligt input både til drikkevandssidens revision og til spildevandssidens opstart af formulering af ønsker til et fremtidigt harmoniseret regulativ. Der er startet en dialog med Naturstyrelsen om regulativ for spildevandsselskaber og harmoniseret regulativarbejde.

Til støtte for drikkevandsselskabernes administration af regulativet er der også udarbejdet en lukkeprocedure og et notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand. Derudover er vandspildserklæringen ved at blive revideret.

Læs dokumenterne