Regeringens pesticidindsats, ”Plan for unødig gift”, er første skridt i den rigtige retning for at sikre vores drikkevand. Det vigtigste middel til en hurtig, effektiv løsning er, at kommunerne får redskaber til at udlægge obligatoriske, boringsnære beskyttelsesområder og gør dem giftfri.

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, anerkender Regeringens indsats for at få styr på nedsivning af pesticider. Derfor er det positivt, at den nu sætter ind over for ulovlig import af sprøjtemidler, forbyder giftstoffer, som registreres i grundvandet og gør det vanskeligere at få godkendt nye gifte.

Men der er endnu en vej at gå, før vores drikkevand ikke længere er truet.

"Regeringens plan, der sætter ind over for selve giftudledningen, er et skridt i den rigtige retning for at skærme vores drikkevand mod nedsivning. Men vi skal meget længere, før vi er i mål. Drikkevandsboringerne skal beskyttes," siger Claus Vangsgård, der er konsulent i DANVA.

"Der lukkes 100 boringer om året som følge af forurening. Det er derfor afgørende, det gøres obligatorisk for kommunerne at sikre arealerne tæt på vandforsyningsboringer mod pesticider. Vi håber, at boringsnære beskyttelsesområder bliver en del af Regeringens fremtidige politik på området."

Landbrugskommissionen arbejder i øjeblikket netop med spørgsmålet om disse beskyttelseszoner, som det i dag er frivilligt for kommuner at udlægge.

Ulovlig import

I de senere år har der været en række sager, hvor der er blevet smuglet pesticider ind i landet.

"Det betyder, at vi i dag ingen mulighed har for at stole på, at der ikke anvendes ulovlige og grundvandstruende stoffer i Danmark. Vi forventer derfor, at Regeringen vil intensivere arbejdet endnu mere med dels at forhindre denne import dels at skærpe sanktionerne overfor smuglere og aftagere," siger Claus Vangsgård.

En række godkendte pesticider findes hyppigt i grundvandet, og disse stoffer bør efter DANVAs opfattelse forbydes hurtigst muligt.

"Det grelleste eksempel er bentazon, som man i snart tyve år har vidst udgjorde en trussel mod vores drikkevandsforsyning,” siger Claus Vangsgård.

Samtidig med, at regeringen nu sætter ind over for udvaskning af pesticider, så har der været en tendens til at skære ned på bevillingerne til at monitorere udvaskningen. Derfor er det en glæde, hvis planen betyder, at området igen opprioriteres.

En stor del af viden om de i Danmark anvendte pesticider kommer fra VAP – varslingssystemet for pesticider, hvor pesticider undersøges og moniteres på markniveau gennem flere år under kontrollerede forhold. Desværre har dette vigtige område været hårdt ramt af nedskæringer.

"Det er vores opfattelse, at der er behov for en væsentlig forøgelse af bevillingerne for blot at opretholde det nuværende ambitionsniveau," forklarer Claus Vangsgård.

For at beskytte vore indvindingsområder generelt er det DANVAS opfattelse, at der desuden skal flere midler til frivillige initiativer:

"Det er i samfundets interesse, at vore indvindingsområder i højere grad beskyttes – også uden for de allermest sårbare arealer. Derfor foreslår vi, at man forsøger at målrette tilskudsordninger til omlægning til en mere grundvandsvenlig drift i indvindingsområder. Det kunne være omlægning til økologi, skovrejsning eller anden naturnær drift," siger Claus Vangsgård.