Tilføjelser til spildevandsbekendtgørelsen om oversvømmelseskort er trådt i kraft.

19. december trådte de nye ændringer i spildevandsbekendtgørelsen om oversvøm-melseskort mv. i kraft. Ændringerne er en udmøntning af Miljøbeskyttelseslovens nye § 32 a. hvorefter miljøministeren kan fastsætte regler om, at spildevandsselskaber skal udarbejde og udlevere oversvømmelseskort og oplysninger i øvrigt til kommunen om sandsynlighed for oversvømmelser som følge af kapacitetsproblemer i spildevandsanlæg.

Det fremgår af den nye § 7 a. stk. 4 i bekendtgørelsen, at kommunalbestyrelsen alene kan anmode om udlevering af oversvømmelseskort én gang og at dette skal ske med henblik på udarbejdelse af kommuneplan 2013 eller et tillæg til kommuneplanen. Opgaven skal altså løftes i 2013.

Baggrunden for udarbejdelsen af oversvømmelseskort er aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2013. Det er en del af denne aftale, at kommunerne frem mod udgangen af 2013 skal udarbejde klimatilpasningsplaner.

Oversvømmelseskort er en del af klimatilpasningsplanerne. Staten er i fuld gang med at lave vejledninger om klimatilpasningsplanlægningen. Vejledningerne forventes i høring først i januar 2013. DANVA vil omtale dette på foreningens hjemmeside. Der er flere informationer om de mange igangværende aktiviteter på klimaområdet på www.klimatilpasning.dk

Yderligere information

Kontaktperson: Jens Plesner, tlf.: 8793 3560, email: jpl@danva.dk

Se ændringerne til spildevandsbekendtgørelsen om oversvømmelseskort her.