Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

Boringer efter skifergas må kun ske, hvor det ikke påvirker drikkevandet. Vurdering og tilsyn skal ske på et statsligt niveau. Det mener DANVA.

Om få uger begynder boringer efter skifergas i Nordjylland. Eksperter forudser, at der i den danske undergrund i Nordjylland og -Sjælland er mængder, som kan bidrage betydeligt til den danske forsyning. Mange beboere i området i Vendsyssel er bekymrede for, at der skal ske en forurening af drikkevandet i forbindelse med boringerne.

"Skifergasudvinding må efter vores mening kun finde sted, hvor det kan ske uden risiko for grundvand, der skal anvendes til drikkevand. Vi finder det bekymrende, at der skal bores i det område af Nordjylland, hvor der i forvejen er væsentlige problemer med at finde rent grundvand til drikkevand," siger afdelingschef i DANVA, Charlotte Frambøl.

Brug forsigtigheds-princippet

DANVA mener, det er vigtigt ikke at blive grebet af ”gasfeberen”.

" Det er afgørende, at en VVM-redegørelse omkring boring efter skifergas også medtager en undersøgelse af betydningen for grundvandsressourcer, der fremadrettet kan tænkes anvendt til drikkevand, og at alle risici indgår i vurderingen. Manglende viden må ikke være begrundelse for at negligere en risiko," siger Charlotte Frambøl.

Dette forsigtighedsprincip bør ifølge DANVA følges i forbindelse med alle større tiltag på land (indvinding af olie/gas, større geotermiske anlæg mm.) som kan udgøre en potentiel risiko.

"Hensynet til grundvand til drikkevandsformål skal altid prioriteres højest,” understreger Charlotte Frambøl.