Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

DANVA mener, at nøgleordene for udarbejdelse af fremtidens vandhandleplaner er åbenhed, dialog, valgfrihed. Og vi anbefaler, at planerne tænkes ind i en større sammenhæng.

Hos DANVA ser vi positivt på fra signalerne fra Miljøministeriet og Naturstyrelsen om mere dialog og åbenhed i forbindelse med udarbejdelse af næste generation af vandplaner.

DANVA deltager i møder, hvor også ministeren sidder med ved bordet. Det giver et spændende samspil med tværgående inputs og interesser. Et samspil som DANVA anser som værende meget værdifuldt.

DANVA mener

I forhold til udarbejdelse af næste generation af vandhandleplaner arbejder DANVA for

  • at kommunerne inddrager vandselskaberne – ved rettidig og god dialog mellem kommuner og selskaber
  • at vandselskaberne har frihed til valg af løsninger, som sikrer synergi i driften for vandselskabet
  • at vandindvinding til drikkevandsformål skal have højere prioritet end vandføring i vandløb
  • at få øget fokus på grundvandsbeskyttelse samt at der opstilles bindende mål for grundvandsbeskyttelsen
  • at vandplanerne sammentænkes med klimaplaner
  • at holde fokus på kompetent datagrundlag

Vand uden grænser

Vand kender ikke til kommunegrænser – det samme bør gælde vandhandleplanerne.

DANVA ønsker helhedstænkning og inddragelse af vandselskaberne, når kommunerne skal udarbejde nye vandhandleplaner.

Fordi vand ikke kender til kommunegrænser, anbefaler vi hos DANVA, at myndighedskompetencen omorganiseres. Et tværgående samarbejde vil tvinge kommunerne til at tænke ud over de traditionelle kommunegrænser og -strukturer.

Gevinsten ved at inddrage kompetencer fra vandselskaberne er åbenlyse, idet kommunerne får adgang til nyeste viden og teknologi samt praktiske erfaringer.

Om vandplanerne

Vandløb, søer og kystvande skal have en god økologisk og kemisk tilstand senest i 2015, og samtidig skal grundvandet have en god tilstand både kvantitativt og kvalitativt. Målet er fastsat af EU i Vandramme-direktivet, som i Danmark er udmøntet i Miljømålsloven.

På trods af tre vandmiljøplaner er vandkvaliteten stadig ikke tilstrækkelig god, og der er brug for et kvalitetsløft i:

  • 50 % af vandløbene
  • 70 % af søerne
  • 90 % af kystvandene

Læs mere om vandplanerne på Naturstyrelsens hjemmeside.