Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

Skanderborg den 13. juli 2012

 

DANVA vil indledningsvist gerne rose, at der iværksættes tiltag overfor klimaændringer.

 

I forhold til den kortlægning af risikoen for oversvømmelser, som er omdrejningspunktet for nærværende høring, så finder vi det som udgangspunkt positivt, at vandselskabernes inddrages heri. Dog savner vi en involvering af selskaberne i forhold til udarbejdelsen af scenarier, løsningsforslag og planer. En sådan involvering bør ske med henblik på at sikre, at der vælges de samfundsøkonomisk optimale løsninger og at den betydelige viden i vandsektoren og selskaberne inddrages. Vi foreslår, at der indføres en ret og pligt for selskaberne til denne yderligere deltagelse.

 

Overordnet kan vores øvrige bemærkninger til lovforslaget samles i følgende punkter:

•Vurderingen af de økonomiske konsekvenser er baseret på, at der kun skal laves oversvømmelses-kort én gang. Men i takt med urbanisering, kloakrenovering og mange andre faktorer, vil oversvømmelseskort være et dynamisk værktøj for både selskab og kommune. Samtidig vil omkostningerne afhænge af de krav, der følger af leveringstiden og den forudsatte ensartede og bestemte udform-ning. Der er derfor behov for yderligere økonomiske vurderinger, herunder af løbende drift og vedligehold.

•Det er essentielt, at vandselskabernes er sikret dækning for de omkostninger lovforlaget genererer. Regelgrundlaget bør derfor udformes, således at det understøtter dette.

 

•Kommunernes behov for oplysninger og oversvømmelseskort fra selskaberne modsvares af selska-bernes behov for adgang til oplysninger fra kommuner og statslige myndigheder. Der bør derfor indsættes regler, der sikrer vandselskaberne adgang til de nødvendige oplysninger - på samme vilkår som kommunerne sikres oplysninger.

 

•Der er behov for, at der fra centralt hold opstilles hvilke forudsætninger, der finder anvendelse, fx ift. niveauer for havvandstigninger, grundlaget for prognoser på udviklingen af vejrforhold mv.

 

•Det er en forudsætning i lovforslaget, at selskaberne og kommunerne kan bliver pålagt at indgive oplysninger i bestemte formater m.v. Dette bør begrænses til krav om anvendelse af bestemte portaler og standardiserede digitale formater, som bør fastsættes i samråd med vandsektoren - således at mulighederne for honorering medvurderes. DANVA har igangsat et større projekt, ”Det digitale vandselskab”, der gennem standarder skal sikre vandselskabernes digitalisering og forretningsunderstøttelse, og vi bidrager gerne med vores erfaringer herfra.

 

Alle ovenstående bemærkninger er uddybende beskrevet i bilaget. Derudover stiller DANVA sig selvfølgelig til rådighed for en uddybning af høringssvaret i fald der skulle være behov herfor.

Bilag 1

Nærværende bilag indeholder en kortere uddybning, af de i DANVAs høringsvar præsenterede punkter.

Finansiering og udgifter

I lovforslaget er det vurderet, at omkostningerne for vandselskaberne vil blive 29 mio. kr. Ligeledes fremgår det af lovbemærkningerne, at det er hensigten, at der kun skal afleveres digitale oversvømmelseskort én gang. Derfor formoder vi, at den angivne pris også er udregnet på dette grundlag. Men kort at der er udarbejdet et oversvømmelseskort kan det være forældet. I takt med urbanisering, kloakrenovering og mange andre faktorer, vil oversvømmelseskort være et dynamisk værktøj for både selskab og kommune. Vi skal derfor opfordre til, at der beregnes en overslagspris for løbende drift og vedligehold.

 

Endvidere vil omkostningerne være afhængige af, hvilke krav der stilles til materialets præcision, udarbejdelse og afrapportering. Derfor bør det ønskede detaljeringsniveau m.v. fastlægges i lovmaterialet. I den forbindelse bør de opstillede krav vurderes i forhold til den tidsmæssige ramme, der fastsættes for arbejdet, og den tilgængelige baggrundsviden.

 

Udarbejdelsen og leveringen af materialet vil betyde øgede omkostninger hos virksomhederne. Det er i aftalen om kommunernes økonomi for 2013 forudsat, at vandselskabernes indsats skal finansieres over taksterne. Ligesom det i lovbemærkningerne er forudsat, at aktiviteten kan tjene til opfyldelsen af et miljømål, og at udgifterne derfor vil kunne indregnes som tillæg til vandselskabernes prislofter -forudsat dokumentationskravene i øvrigt er opfyldte.

Imidlertid kan der blive tale om store omkostninger for branchen. Derfor er det essentielt, at vandselskabernes dækning af omkostningerne sikres. Det bør fastslås udtrykkeligt, at udarbejdelsen af klimatilpasnings-planerne og selskabernes bidrag hertil er miljømål. Samtidig bør selskabernes mulighed for overholdelse af dokumentationskravene i forhold til prislofterne sikres ved at der opstilles krav/paradigmer til brug for kommunernes anmodninger om materiale. Dette er særligt nødvendigt, når selskaberne fratages klageadgangen og dermed indflydelse.

 

Endeligt bør der af hensyn til omkostningerne for både vandselskaber og kommuner udtrykkeligt tages stilling til, om alle områder i Danmark skal være omfattet af loven, herunder om der skal laves kort der dækker såvel storbyer som landsbyer, samt områder hvor der ikke vurderes at være risiko for oversvømmelser.

Baggrundsmateriale og gensidighed

Kommunernes behov for oplysninger og oversvømmelseskort fra selskaberne modsvares af selskabernes behov for adgang til oplysninger fra kommuner og statslige myndigheder. Der bør derfor indsættes regler, der sikrer vandselskaberne adgang til de nødvendige oplysninger.

I forhold til opgaven med oversvømmelseskort har vandselskaberne således behov for baggrundsmateriale som fx grundkort og højdemodeller. Endvidere bør det fremgå udtrykkeligt at udvekslingen af oplysninger ikke er begrænset mellem selskaber og hjemkommuner, ligesom selskabernes mulighed for udveksling af oplysninger bør håndteres.

 

DANVA forudsætter, at ministeren sikrer selskaberne fri adgang til de fornødne værktøjer, herunder at statslige og kommunale myndigheder forpligtes til at levere oplysninger uden omkostninger for selskaberne.

DANVA foreslår derfor, at der indsættes en beføjelse for ministeren til at fastsætte nærmere regler herom. Samtidig skal vi benytte lejligheden til at gøre opmærksom på, at udvekslingen af oplysninger mellem vandselskaber og myndigheder er et emne, som vi opfordrer til bliver behandlet generelt fx i forbindelse med digitaliseringsindsatsen jf. afsnittet om digitalisering.

Fastlæggelse af forudsætninger

Der er mangler en tydelig angivelse af, hvilke statslige myndigheder der skal levere data og prognoser om udviklingen i vejforholdene (fx DMI, DTU). Samtidig opfordres der til, anvendelse af lokale regnvandsserier, så der kan tages hensyn til de registrerede variationer af nedbør i Danmark.

 

Det forekommer at være en uheldig begrænsning, at der alene risikovurderes ved oversvømmelser af vandløb og søer. Det er nødvendigt at inddrage risikoen for stormfloder, havvandsstigninger, grundvandsstigninger m.v., hvor disse forhold er relevante.

Selskaberne har i denne forbindelse behov for at kende forudsætninger, som havvandsspejlets, grundvandets, vandløbenes og søernes koter. Der er så vidt vides ikke foretaget beregninger i kommunerne af disse forhold. Derfor vil det være ønskeligt om der fra centralt hold fastlægges de væsentlige forudsætninger.

Mangler afklaring

Der efterlyses en definition af begreberne ”sandsynlighed for oversvømmelser” ( i lovbemærkningerne) og ” en kombineret endimensional hydrodynamisk afløbs- og overflademodel ”. Ligeledes skal vi gøre opmærksom på, at § 7a stk. 4 i bekendtgørelsen tilsyneladende får et andet indhold end tilsigtet.

Digitalisering

Af lovforslaget § 8, stk. 6 fremgår det af, at ministeren fastsætter regler om kravene til offentliggørelse og offentlig tilgængelighed tillige med regler om, at kommunerne skal fremsende oplysninger i bestemte it-systemer, særlige digitale formater eller lignende. Ligesom det af lovbemærkningerne fremgår, at det er meningen, at kommunerne fra spildevandsselskaberne kan få nødvendige og ensartede oplysninger og kort, samt at konsekvensen kan være, at selskaberne anmodes om at udarbejde en bestemt ensartet kortlægning.

 

DANVA vil hertil bemærke, at valg af it-system ofte vil være et valg, der skal understøtte flere/mange forretningsprocesser, hvorfor det meget ofte vil være hensigtsmæssigt, at den enkelte interessent selv vælger it-system. Dette giver fleksibilitet, innovation og konkurrence på løsningsområdet. DANVA kan derfor være lidt betænkelig ved, at der gives bemyndigelse til, at der kan stilles krav om anvendelse af bestemte it-systemer.

 

DANVA har den opfattelse at den digitale kommunikation, her mellem selskab, kommune, ministerium og kommissionen, baseres på åbne standarder. På baggrund af åbne standarder, kan der anvendes eksisterende eller nye formater, der beskriver snitfladerne. Dette vil give den ensartethed i indberetningerne, som der ifølge høringsmaterialet ønskes. De digitale formater skal kunne understøttes af de it-systemer den enkelte interessent måtte ønske.

 

Samlet set forekommer det således mere optimalt om det i stedet blev tale om at stille krav om anvendelse af bestemte portaler og standardiserede digitale formater.

 

I forbindelse med udmøntningen af ministerens bemyndigelse omkring fastlæggelse af indhold, tekniske krav i øvrigt og udleveringsform, ser DANVA frem til at blive inviteret til drøftelser. DANVA har igangsat et større projekt, ” Det Digitale Vandselskab” (DDV), der gennem standarder skal sikre at Vandselskaberne digitaliseres for derigennem at få optimal forretningsunderstøttelse.

 

I disse drøftelser bør også KL deltage. Herved sikres det, at både de kommunale og de selskabsmæssige interesser varetages samt, at arbejdet, via viden om branchens digitaliserings stade, vil kunne kvalificeres.