Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

DANVAs holdning er, at skifergasudvinding kun må finde sted, hvor det kan ske uden risiko for grundvand, der skal anvendes til drikkevand. Vi finder det bekymrende, at der efterforskes i et område af Nordjylland, hvor der i forvejen er væsentlige problemer med at finde rent grundvand til drikkevand.

Det er afgørende, at VVM undersøgelsen også medtager en undersøgelse af betydningen for grundvandsressourcer, der fremadrettet kan tænkes anvendt til drikkevand, og at alle risici indgår i vurderingen. Manglende viden må ikke være begrundelse for at negligere en risiko. Det taler imod udvinding af skifergas, at der er tale om et fossilt brændstof. Udvindingen kan således ikke bidrage til opnåelse af danske mål om fossilfri energianvendelse.

Alle større tiltag på land (indvinding af olie/gas, større geotermiske anlæg mm.) som udgør en potentiel risiko for grundvandet eller er grundvandsforbrugende, bør gennemgå en meget nøje vurdering mht. risici for forurening, og forbrug af grundvand til drikkevandsformål skal prioriteres.

DANVA mener, at vurdering og tilsyn bør ske på et statsligt niveau.

Yderligere information

Kontakt Charlotte Frambøl på telefon 87 93 35 01 eller på e-mail til cf@danva.dk