Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

Bedre vandplaner kræver, at Danmark tænker i helheder. Det mener Carl-Emil Larsen, der er direktør for vandselskabernes brancheorganisation, DANVA, og medlem af den gruppe, som miljøminister Ida Auken har samlet omkring sig forud for udarbejdelsen af de næste vandplaner.

Ministerens såkaldte Lykkesholmgruppe, der har til opdrag at skabe et fælles forståelsesgrundlag mellem landbrug, grønne organisationer og vandaktører, afholdt sit andet topmøde mandag den 22. oktober. Carl-Emil Larsen lovpriser initiativet, hvor han blandt andet fremfører sine helhedstanker.

"Generelt har man forsømt at beskytte vores grundvand. Det skal der opstilles bindende mål for. Det er vigtigt, at det massive fokus på overfladevand ikke fjerner ressourcerne fra grundvand. Kredsløbene hænger sammen, derfor skal man sammentænke vandplaner, klimaplaner og naturplaner for at opnå optimale miljøforbedringer og effektive klimatilpasninger," siger Carl-Emil Larsen og fortsætter:

"Det er også nødvendigt, at kommunerne inddrager vandselskaberne tidligt, når vandplanerne skal udarbejdes. Derved får de adgang til den nyeste viden og teknologi på området."

Vand uden grænser

DANVA ønsker, at vandselskaberne får mere indflydelse på klimatilpasningen. I dag er det kommunerne, der bestemmer indsatsen. Men grundvand og lavtliggende områder retter sig ikke efter kommunegrænser.

"Vi foreslår, at myndighedsopgaven placeres i tværkommunale waterboards. Derudover skal vi have set på rollefordelingen mellem kommunerne og vandselskaberne. Kommunerne tager sig i dag af løsninger over jorden, mens vi tager os af dem under. Men vandselskaberne har viden om kloaksystemet og vandets kredsløb og bør derfor have opgaven med at designe både de under- og overjordiske vandsystemer," siger Carl-Emil Larsen og fortsætter:

"Vand kender ingen grænser. Ved skybrud oversvømmes byrum, veje, kældre og haver af vand fra åer, hav, spildevand, regnvand og grundvand. Den udfordring hæmmes af det nuværende bureaukrati og kan kun håndteres ved at tænke i helheder."

Politisk mini-topmøde på VandTek

Vandplaner er også det gennemgående tema på VandTek i Odense, og tirsdag den 20. november arrangerer DANVA og KL en politisk konference om vandplaner og klimatilpasning. Udgangspunktet for debatten bliver projektet omkring Usserød Å, og oplægsholdere og debattører er repræsentanter fra DANVA, KTC, Naturstyrelsen, borgmestre og forsyningsdirektører.