Direktør Lars Schrøder fra Aarhus Vand dystede den 24. september med de to roere Juliane Elander Rasmussen og Anne Lolk Thomsen, der opnåede en 4. plads ved OL i dobbelt sculler. Kajaksejladsen på Aarhus Å og Brabrand Sø skete for at markere, at vandets kvalitet i åen, søen og havnen nu er forbedret så kraftigt, at det uden sundhedsrisiko kan bruges til rekreative formål. Nu kan man kan ro i vandet uden at behøve frygte en tur i ”baljen”.

Lars Schrøder fik et forspring, og efter løbet fortalte han sammen med afdelingsleder Claus Møller Pedersen, Aarhus Vand, om baggrunden for – og perspektiverne i - vandmiljøprojektet, der har kostet 340 mio. kr.

Aarhus Byråd besluttede i 2005 med vedtagelsen af ”Spildevandsplan 2006 – 2009” at forbedre vandkvaliteten i Brabrand Sø, Århus Å og Århus Havn, så vandkvaliteten i Brabrand Sø og Århus Havn på udvalgte steder opnår badevandskvalitet, og vandet i Aarhus Å opnår en væsentligt forbedret badevandskvalitet. Beslutningen hang sammen med byudviklingen på havnen, åbningen af Aarhus Å samt ønsket om rekreativ udnyttelse af Brabrand Sø. Investeringen er finansieret gennem en takststigning på spildevandsafledningen med 2 kr. pr. kubikmeter.

Det er nu lykkedes at opnå dette, bl.a. ved at Aarhus Vand har opført en række underjordiske bassiner, der opsamler blandet regn- og spildevand ved kraftig regn. De store vandmængder opbevares i bassinerne, indtil der igen er plads i kloaksystemet. Herefter ledes vandet hen til et renseanlæg og gennemgår en effektiv rensning, inden det ledes tilbage i naturen. Bassinerne er samtidigt et værn mod oversvømmelser i midtbyen i forbindelse med skybrud.

Udover opførelse af spildevandsbassiner har Aarhus Vand gennemført en såkaldt ”hygiejnisering” af det rensede spildevand fra Viby og Åby Renseanlæg og etableret ekstra kapacitet på de to renseanlæg.

Projektet betyder, at vandkvaliteten i Aarhus Havn nu opfylder af EU’s badevands-direktiv, og det samme vil snart komme til at gælde for vandet i Brabrand Sø, hvor der stadig kan ske en overskridelse af grænseværdierne, når det regner meget, og kloakkerne løber over. For at løse dette problem er Aarhus Vand i fuld gang med at separatkloakere i dele af Stavtrup, så spildevandet ledes til renseanlægget – og ikke i søen – ved kraftig regn.

Sidst, men ikke mindst er Aarhus Vand ved at lægge sidste hånd på et såkaldt ”samstyringsprojekt”, hvor avancerede it-modeller styrer de tekniske anlæg, så den samlede funktion af systemet optimeres, og den samlede spildevandsudledning til vandmiljøet minimeres. Systemet er koblet til en regnradar, så det samlede systems funktion hele tiden kan afstemmes og tilpasses efter prognoserne for kommende nedbørsmængder. Denne samstyring hører til den mest avancerede i verden og vil efter planen være kørende fra april 2013.

Aarhus Vand har samarbejdet med flg. om projektet: Aarhus Kommune, DHI, Krüger, Aarsleff, NCC/Purac og VAM.

Yderligere information

Om ”Aarhus Å-projektet” kontakt projektleder Inge Halkjær Jensen, Aarhus Vand, på tlf. 89471136 og e-mail ihj@aarhusvand.dk

Om arrangementet d. 24. sept. kontakt leder af Kommunikation Jan Tøibner, Aarhus Vand, på tlf. 8947 1051 og e-mail jto@aarhusvand.dk