Vandselskaberne skal lære af de forureninger, der sker, og risikovurderinger skal sikre målrettet styring og kontrol af drikkevandskvaliteten.

Redegørelsen fra Sundhedsstyrelsen og Naturstyrelsen med erfaringsopsamling om mikrobiologiske drikkevandsforureninger 2010 giver et godt overblik over omfang og årsager til mikrobiologiske forureninger i danske vandforsyninger. Men redegørelsen er kun det første skridt på vejen mod bedre drikkevandssikkerhed.

DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) vil gerne gå skridtet videre og lære af de konkrete forureningshændelser. Fremadrettet er der behov for en langt mere åben proces i gennemgangen af hændelserne, hvor alle parter, der besidder relevant viden, kan bidrage, og der skal dykkes langt dybere ned i udvalgte hændelser for at skabe større læring.

Formand for DANVAs vandforsyningskomité, Bo Lindhardt:

"I flertallet af forureningshændelserne får vi ikke kortlagt den egentlige årsag til en forurening. Det betyder, at vi mister værdifulde oplysninger. Vi skal kende årsagerne for at blive bedre til at nedbringe risikoen for, at det sker igen. Vi ser stor forskel på hvordan vandselskaber og kommuner håndterer forureningshændelser, der fører til kogeanbefaling. Hvis vi samler erfaringerne, vil vi kunne forbedre forebyggelsen, og vi kan skabe grundlag for en mere ensartet myndighedshåndtering, så selskaberne og kommunerne kan hjælpe kunderne gennem krisesituationen," udtaler Bo Lindhardt.

For at se på muligheder for, hvordan man bedst kortlægger årsagerne til en forurening og omstændighederne for en kogeanbefaling, har Naturstyrelsen, Kommunernes Landsforening, Foreningen af Vandværker i Danmark og DANVA allerede aftalt at mødes til en workshop i det nye år.

Flere målrettede prøver af drikkevandskvaliteten

I DANVAs vandforsyningskomité er der generel enighed om, at vandselskaber bør lave mere kontrol af drikkevandet, end lovgivningen kræver, men man ønsker samtidig, at en øget analysehyppighed baseres på risikovurderinger, så de ekstra analyser placeres der, hvor de skaber mest værdi. Og det afhænger helt af den enkelte vandforsynings struktur og kompleksitet, mener vandforsyningskomitéens formand, der afviser at flere analyser af det leverede vand i sig selv skaber større sikkerhed.

"Vi går ind for flere målrettede analyser, men ikke en snæver drøftelse af en øget lovpligtig kontrol, hvor der alene fokuseres på flere analyser af det leverede vand," siger Bo Lindhardt.

Værktøjer til håndtering af en forurening

DANVAs vandforsyningskomité er i gang med at udarbejde værktøjer, der skal gøre det lettere for medarbejderne på vandselskaberne at holde hovederne kolde, når det brænder på i en krisesituation. På kommunikationsområdet skal konkrete værktøjer i form af skabeloner for kogeanbefalinger, pressemeddelelser, procedurebeskrivelser m.m. gøre det lettere at håndtere beredskabssagerne. Materialet vil løbende blive offentliggjort på www.danva.dk.

Yderligere information:

Formand for DANVAs Vandforsyningskomité, Bo Lindhardt, M: 2631 8573, E: bol@nordvand.dk  

Projektchef Charlotte Frambøl, DANVA, M: 4024 3177, E: cf@danva.dk