Derfor skal vi hurtigst have individuelt fastlagt sikkerhedszoner omkring drikkevandsboringerne. Det koster blot 7,50 kr. pr dansker.

Miljøstyrelsen har offentliggjort årets bekæmpelsesmiddelstatistik omhandlende forbruget i 2010. Overordnet viser den et stærkt stigende forbrug og denne udvikling følger trenden for de seneste mange år. Således er anvendelsen af sprøjtegifte i dag 40 % højere end forbruget for 10 år siden, hvor Folketingets partier var enige om, at anvendelsen skulle reduceres markant.

Ifølge Landbrug og Fødevarer er der mange årsager til det stigende forbrug, herunder milde vintre og lavere priser på bekæmpelsesmidler. En yderligere forklaring kan være, at landmændene i høj grad anvender reduceret jordbehandling, hvor mekanisk ukrudtsbekæmpelse delvist er afløst af yderligere anvendelse af pesticider.

Konsulent Claus Vangsgård, DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening):

"Hvorvidt landbrugets forklaringer om milde vintre som årsag til mere ukrudt i markerne holder vand eller ej er jo underordnet set fra vores side. Problemet er et stigende forbrug og dermed også en større risiko for at pesticiderne ender i vore boringer."

Såvel den tidligere som den nuværende regering har fremført ønske om en højere og mere differentieret afgift baseret på de enkelte midlers miljøeffekter. Der er dog store problemer med at skrue en afgift sammen, der afvejer forskellige skader på sundhed og miljø. Hvis valget står mellem to midler, hvor det ene truer vandløsbfauna og det andet går i grundvandet, hvordan skal man så afgiftspålægge dem? Miljøøkonomer har endvidere fremført, at man med en differentieret afgift vil kunne påvirke valget mellem f.eks. to ukrudtsmidler, men at de foreslåede afgiftsforhøjelser ikke vil påvirke det samlede forbrug mærkbart.

Konsulent Claus Vangsgård, DANVA:

"Pesticidafgiften kan sænke forbruget af de farligste pesticider, og det er vi selvfølgelig interesseret i. Men det vandværkerne især efterlyser, er, at vi får individuelle beskyttelseszoner omkring boringerne. Det har DANVA indgået en aftale med Landbrug og Fødevarer om, og da den nuværende regering endnu var opposition, fremlagde den tilsvarende et beslutningsforslag om sådanne beskyttelseszoner. De såkaldte boringsnære beskyttelsesområder yder en mere effektiv beskyttelse af vores grundvandsressource end de generelle virkemidler, og det koster kun omkring 7,50 kr. pr. dansker at indføre disse.”

Yderligere informationer

Konsulent Claus Vangsgård, M: 5168 1070, E: cv@danva.dk