Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

Seneste grundvandsovervågning fra GEUS viser, at flere boringer indeholder godkendte sprøjtegifte, og at vi nu også finder glyphosat. Regeringens lovforslag om 25 m sprøjtefrie zoner omkring boringerne vil ikke forhindre flere lukninger af vandboringer. Tværtimod vil ministerens planer om at udvide analyseprogrammet kun føre til endnu flere lukninger, hvis vi ikke sætter ind med en bedre beskyttelse.

GEUS har den 24. januar udsendt seneste statusrapport om grundvandets tilstand og udvikling 1989-2009. Rapporten er en del af det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur - NOVANA. Af rapporten fremgår, at der i overvågningsprogrammet for grundvand blev fundet sprøjtegift i næsten 40 % af boringerne, og at grænseværdien var overskredet i ikke mindre end 12 %. I grundvandsovervågningen udtages prøver fra 1.400 boringer for at følge udviklingen i grundvandsressourcens størrelse og kvalitet. Ca. 800 af disse boringer bruges til at overvåge nedsivningen af sprøjtegift og 40 % af disse er altså forurenet med sprøjtegift.

Analyserne af et andet overvågningsprogram, boringskontrollen, bekræfter at situationen er alvorlig: 23 % af vores indvindingsboringer er forurenet og i 4,3 % af tilfældene overskrides grænseværdierne for enkeltstoffer og bør derfor lukkes.

GEUS har tidligere dokumenteret, at ud af de 47 stoffer, vi finder i boringerne er 20 af dem pt. godkendte pesticider eller mulige nedbrydningsprodukter fra godkendte pesticider. Dette underbygges af årets grundvandsovervågningsrapport. Der gøres specielt opmærksom på, at både glyphosat og AMPA i stadig stigende grad findes i grundvandet. Stofferne stammer fra Roundup, som er den mest anvendte sprøjtegift i Danmark.

Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening):

"Kontrollen med brug af sprøjtegifte er slået fejl. Til trods for et godkendelsessystem, der kun burde tillade sprøjtegifte, der ikke ender i vandmiljøet, finder vi dem i vores grundvand. Det er heller ikke lykkedes regeringen at regulere brugen af sprøjtegifte. Behandlingshyppigheden ligger med 2,58 stadigvæk langt fra målet på 1,7. I tillæg hertil har regeringen reduceret bevillingerne til overvågning og kontrol af grundvandet. Området sejler, og vi må advare regeringen imod at indføre generelle 25 m sprøjtefrie zoner. Der er os bekendt ingen faglige argumenter, for at en sådan zone vil beskytte grundvandet bedre. GEUS tal understreger netop nødvendigheden af, at vi skal have obligatoriske beskyttelseszoner, der er udlagt på baggrund af konkrete vurderinger for, at vi kan beskytte drikkevandet."

DANVA har sammen med Landbrug og Fødevarer peget på, at lovgivningen skal sikre, at udlægning af beskyttelseszoner udlægges obligatorisk med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning om boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) fra 2007.

Yderligere information:

Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA, M: 2033 8515, E: cel@danva.dk