Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

Til Energistyrelsen

DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) har fået kendskab til ovennævnte høring. Vi er ikke på høringslisten men fremsender følgende høringssvar, da foreningen mener den aktuelle høring har en væsentlig relevans for spildevandsområdet. DANVA vil meget gerne fremover orienteres om høringer på Energistyrelsens område som kunne have relevans for vandselskaberne. Kommende høringer kan sendes til danva@danva.dk.

Bemærkninger til udkast til håndbog om biobrændstoffers bæredygtighed

DANVA foreslår, at spildevandsslam nævnes særskilt blandt de råmaterialer, der nævnes i positivlisten i Appendix B. Slam opfylder alle de betingelser, der oplistes i kapitel 3. Hvis det gennem Appendix B tydeliggøres, at slam er omfattet af § 3, stk. 1 og 2 i lov om bæredygtige biobrændstoffer og om reduktion af drivhusgasser fra transport (lbk. nr. 674, 2011) vil det øge opmærksomheden på, at spildevandsslam er en ressource som bør nyttiggøres. Virksomheder vil samtidig få større interesse i at anvende biogas fra slam som råmateriale til fremstilling af biobrændstof.

I Sverige sker denne form for nyttiggørelse allerede og DANVA ved, at danske vandselskaber er opmærksomme på potentialerne i denne form for nyttiggørelse af slam. Eftersom slam er et uundgåeligt restprodukt ved rensning af spildevand, finder DANVA det oplagt at nyttiggøre ressourcerne i slammet bedst muligt.

Bemærkninger til ændring af bekendtgørelsen nr. 1403

DANVA bifalder den foreslåede ændring. Det er fint, at bekendtgørelsen henviser til nogle uddybende retningslinjer.

Foreningen vil benytte den aktuelle høring til at komme med følgende supplerende bemærkning til bekendtgørelsen: Spildevandsslam med tilhørende data bør nævnes følgende steder i bekendtgørelsens Bilag 2:

- i tabellen med værdier for besparelse i drivhusgasemissioner under pt. A.

- under C, pt. 18: Affald, spildevandsslam, restprodukter fra landbruget, …

- i tabellerne med disaggregerede standardværdier under pt. D.