Miljøministeriets indsats for at beskytte drikkevandet mod sprøjtegift har været helt utilstrækkelig.

DANVA (Dansk Vand- og Spildevandsforening) frygter, at vi fortsat vil se mange vandboringer blive taget ud af drift. Derfor henvender foreningen sig i dag til Folketingets partier.

Hvis vi skal sikre vores vandforsyning mod sprøjtegift, så skal fokus flyttes fra generelle og frivillige initiativer imod målrettede og obligatoriske tiltag. Derfor skal det være muligt at udlægge beskyttelseszoner, der tager højde for bl.a. geologi og indvindingens størrelse, og der skal være en hjemmel i lovgivningen, der sikrer grundvands-beskyttelsen, ellers vil flere boringer blive taget ud af drift. Det er budskabet i et brev, DANVA i dag har sendt til miljøordførerne i Folketinget.

Forslaget om en 25 m beskyttelseszone er en del af en større samlelov, som udmønter regeringens Grøn Vækst-aftale. En sådan 25 meters zone rundt om den enkelte boring kan alene tjene som sikring mod direkte fysisk kontakt med sprøjteudstyr etc., mens det specielt for store og mellem store forsyninger vil være nødvendigt at udlægge større beskyttelseszoner, der skal tage udgangspunkt i de konkrete forhold såsom indvindingens størrelse, grundvandets strømningsveje og de herskende geologiske forhold.

En sådan beskyttelse vil kun medføre en meromkostning på 15-30 millioner kr. årligt. Alternativet til en effektiv drikkevandsbeskyttelse i nærområderne er generelle redskaber, som ændringer i godkendelsessystemet, der vil ramme langt flere landmænd og give et langt større tab for erhvervet og samfundet generelt.

Årets grundvandsovervågningsrapport viser et behov for at øge beskyttelsen, hvis vi ikke skal have en situation, hvor vi bliver nødt til at rense mere og mere af vandet med deraf følgende stigende udgifter til erhverv og forbruger. DANVA har tidligere indgået en aftale med Landbrug og Fødevarer, hvor partnere blev enige om behovet for sprøjtefrie beskyttelseszoner baseret på regeringens såkaldte BNBO vejledning fra 2007. DANVA har også noteret sig, at oppositionen i sit bebudede forslag til en bedre beskyttelse af nærområder rundt om vandboringer henviser til BNBO vejledningen.