DANVA informerer herunder om to aktuelle emner i relation til vandselskabernes skatteforhold.

2007-vandselskaber og den forventede domstolssag

DANVAs bestyrelse har besluttet, at foreningen ud over at fortsætte arbejdet på den politiske front også vil indgå i det forventede forløb hos de almindelige domstole i forhold til 2007-vandselskaberne. Det vil sige, at bestyrelsen er positiv over for, at DANVA ”kører” princip-sagen/sagerne formelt. Det nærmere omfang og formen for involveringen – herunder finansieringen – vil blive drøftet med repræsentanterne for 2007-vandselskaberne.

Ovenstående beslutning er en opfølgning på, at DANVA i 2011 lagde op til, at vandselskaberne alvorligt overvejede at anke SKATs endelige afgørelser om den skattemæssige værdisætning til Landsskatteretten. I den forbindelse tilkendegav foreningen også, at når afgørelserne fra Landsskatteretten foreligger, ville man på vegne af branchen arbejde for, at principielle sager bringes for de almindelige domstole.

Strukturudvikling og ministeren som medspiller

Efter dialog med embedsmænd blev det tydeligt for foreningen, at Skatteministeriet ville være en medspiller i forhold til at fremme strukturudviklingen i branchen. FVD og DANVA fulgte op med et brev til Skatteministeren, hvori det blev påpeget, at de gældende skatteregler hindrer, at der kan ske en skattefri sammenlægning mellem forsyninger omfattet af vandsektorloven og de forsyninger, der ikke er omfattet af loven.

Det er med glæde, at vi kan citere Skatteminister Holger K. Nielsen (brev dateret 15.04.2013):

”Jeg er enig i, at der til understøttelse af en effektivisering af vandsektoren bør være mulighed for at gennemføre sammenlægninger af skattepligtige og skattefrie vandselskaber, uden at dette har skattemæssige konsekvenser. Jeg er derfor enig i, at der bør ses på en ændring af skattereglerne på dette punkt.

Jeg vil derfor arbejde for at søge den nødvendige lovændring gennemført i løbet af efteråret 2013.”

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 87 93 35 10 eller sv@danva.dk