Et element i Vandreformen af 2009 var, at vandselskaberne skulle overgå til at være skatteobjekter. I den forbindelse bliver det relevant at fastsætte den skattemæssige indgangsværdi – og det skal ske med afsæt i Selskabsskattelovens §5 D.

SKAT var først klar til at drøfte emnet i starten af juni 2010 på et møde, hvor DANVA og en række rådgivere var inviteret. Der blev præsenteret en såkaldt pixie-vejledning med forslag til en værdiansættelsesmetode. Responsen til SKAT var entydig og klar: den anviste metode er utilfredsstillende. Konsekvensen synes at være, at vandselskaberne allerede i år 2 eller så bliver skattepligtige, og dermed afspejler metoden ikke de politiske signaler, der er givet i forbindelse med Vandreformens vedtagelse.

I relation til selvangivelsen for 2009 kan DANVA for indeværende henvise til en anden offentlig myndigheds (Forsyningssekretariatet) værdifastsættelse, hvor standardpriserne synes at være et kvalificeret bud på en handelsværdi for aktiverne i vandselskaberne, som også fremover er underlagt et hvile-i-sig-selv-princip.

Det er værd at bemærke, at den generelle skattepligt for vandselskaber trådte i kraft 01.01.2010. Men den hidtidige skattefrihed har været betinget. Det betyder, at der skal laves selvangivelser for visse aktiviteter i 2009:

  • Spildevandsforsyningsaktiviteter organiseret i et aktie- og anpartsselskab
  • Aktiviteter indenfor vand og spildevand organiseret i én juridisk enhed
  • Et selskabs aktivitet som ikke kan siges at have et snævert vandforsynings-formål (”tilknyttet/sideordnet aktivitet”).

Skatteministeriet har nu åbnet op for en dialog. DANVA vil i den forbindelse lægge vægt på følgende politiske forudsætninger – som os bekendt ikke et blevet overhalet af nyere politiske udmeldinger:

  • Hvile-i-sig-selv princippet gælder fortsat – selv om der er indført prisloftsregulering
  • Der er ikke indregnet plads til forrentning af egenkapitalen i prisloftet, så der er ikke lagt op til, at der skal være et investeringsincitament for ejerne.
  • Det politiske ønske er, at midlerne skal forblive i vandsektoren, jf. beskatnings-procenten på 40% / 60% i Stoploven.
  • I lovbemærkningerne er det tilkendegivet, at indførelsen af skattepligten ikke vil have nogen økonomisk konsekvens for det offentlige. Der forventes nemlig ikke, at vandselskaberne får et overskud på hverken kort eller mellemlang sigt som følge af forslaget om skattepligt. Der vil evt. kunne opstå merprovenu på lang sigt hos selskaberne, som de – medmindre de nedjusterer deres vandpriser – skal betale skat af.
  • På lang sigt vil der kunne opstå et provenu for det offentlige på 0,1 mia. kr. årligt, jf. punkt 3.3 i de almindelige bemærkninger
  • Vandselskaberne vil kunne investere sig ud af skattepligten, se svar på spm. 5, lovforslag 150/151.