Energitilsynet kontakter i øjeblikket flere spildevandsselskaber mhp. at danne sig et overblik over el-produktion i den branche.

Energitilsynet fører tilsyn med kommunerens el- og varmeproduktion – og kommunerne indberetter, om kommunerne har modtaget midler fra deres el- og varmevirksomheder – og om der er overført midler fra el- og varmeaktiviteter til affald- eller spildevands-aktiviteter. Er dette tilfældet kan konsekvensen blive, at kommunerne trækkes i deres bloktilskud.

Energitilsynets vurdering er i korthed den, at såfremt der er sket el-produktion i et vandselskab - så er der sket overførsel af midler fra en el-aktivitet til en spildevands-aktivitet. I givet fald informeres Indenrigsministeriet, som kan beslutte at reducere den givne kommunes bloktilskud.

Nogle kan måske undre sig, at Energitilsynet ikke har været på banen tidligere. Tilsynet har dog oplyst, at de først i 2011 blev opmærksom på, at der skete en el-produktion hos spildevandsselskaber i et større omfang – end kommunernes indberetning til Energi-tilsynet synliggjorde.

DANVA betragter Energitilsynet som en aktør, der ud over at gøre sin pligt – kan være med til at synliggøre den aktuelle regulerings uhensigtsmæssigheder. Foreningen er i dialog med Energitilsynet og Energistyrelsen –ligesom vi vil opfordre KL vil at interesse sig for emnet.

Se et uddybende juridisk DANVA notat om modregning grundet energiproduktion på DANVAs Vandreformsite her...

Der findes også et notat om ”Nyttiggørelse af spildevandsslam til el- og varmeproduktion” på samme site.

 

Disclaimer

DANVAs vurderinger af de juridiske problemstillinger er tænkt som sparring/vejledning, som kan anvendes i forsyningernes egen sagsbehandling. Vurderingerne er foretaget med afsæt i gældende lovgivning og praksis på tidspunktet for vurderingen, og der tages således forbehold for eventuelle, senere lovændringer og/eller ændring af rets- og administrativ praksis. DANVA påtager sig herefter intet ansvar for eventuelle tab eller skader som følge af det publicerede materiale under ”Spørgsmål & Svar” eller tredjemands brug heraf, hvad enten dette skyldes fejl og uhensigtsmæssigheder i eller manglende opdatering af materialet eller andre årsager.