Kære Jens Plesner

Du spørger til, hvorvidt kommunalbestyrelsen for det enkelte almene vand-/spildevands-selskab skal godkende takststigningen/-ændringen, jf. vandforsyningslovens § 53, stk. 1, og betalingslovens § 3, stk. 1, sidste pkt., i forbindelse med øget afgift af ledningsført vand og ophævelse af drikkevandsafgiften i vandforsyningsloven, men også helt generelt ved afgifter, som pålægges ved lov.

I vandforsyningslovens § 53, stk. 1, 2. pkt., står der nu følgende: "De årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag skal efterfølgende godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor det almene vandforsyningsanlæg er beliggende." Betalingslovens bestemmelse er tæt på enslydende.

Inden bestemmelsen blev ændret i forbindelse med vandsektorloven havde den følgende ordlyd (1. og 2. pkt): "Kommunalbestyrelsen fastsætter anlægs- og driftsbidrag ved levering af vand fra den kommunale vandforsyning. Anlægs- og driftsbidrag til andre almene vandforsyningsanlæg skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandet forbruges, efter indstilling fra anlæggets ejer."

Man har altså ændret bestemmelsen således, at det nu er vandselskaberne, der fastsætter taksten, men med efterfølgende legalitetskontrol af takstfastsættelsen. Der er ikke blevet ændret i, at det drejer sig om anlægs- og driftsbidrag.

Naturstyrelsen vurderer, at såfremt man i forbindelse med kommunalbestyrelsens takstgodkendelse positivt har gjort det klart for kommunalbestyrelsen, hvad taksterne indeholder - dvs en opsplitning i forskellige poster - så har kommunalbestyrelsen også godkendt, at afgifter er indeholdt i taksten. Det vil derfor ikke være nødvendigt med en fornyet godkendelse, men derimod udelukkende en orientering af kommunalbestyrelsen om, at der er sket ændringer i de lovfastsatte afgifter.

Desuden, da der i bestemmelsen er fastsat, at det nu er de årligt fastsatte anlægs- og driftsbidrag, der skal kontrolleres - og man positivt har ændret bestemmelsen hertil - må man gå ud fra, at lovgiver har lagt vægt på dette. Dette understøttes af bemærkningerne til lov nr. 460 af 12. juni 2009, hvor der til § 2, nr. 8 netop er henvist til, at kommunalbestyrelsen en gang årligt skal godkende anlægs- og driftsbidrag.

At lovgiver i forbindelse med afgiftsomlægninger øver indflydelse på taksterne i vandselskaberne vil ikke ændre på, at legalitetstilsynet udøves i forbindelse med vandselskabets almindelige takstfastsættelse.

Der kan derfor til dit spørgsmål svares, at det som udgangspunkt ikke er nødvendigt med kommunalbestyrelsens godkendelse af en eventuel takststigning i forbindelse med afgiftsstigninger fastsat ved lov.

Dog skal det påpeges, at afgiften selvfølgelig efterfølgende er omfattet af den almindelige årlige godkendelse af de fastsatte takster.

Ovenstående er Naturstyrelsens vurdering, og der tages selvfølgelig forbehold for, at en domstol komme frem til et andet resultat.

Jeg håber, at det har gjort bestemmelserne om godkendelse af takster i forbindelse med afgifter en smule klarere.

Ellers er du selvfølgelig velkommen til at henvende dig igen.

 

Med venlig hilsen

Anne Christine Matzon

Fuldmægtig, Cand.jur.

Vandsektor, byer og klimatilpasning

Dir tlf.: (+45) 72 54 48 77

ancma@nst.dk

Haraldsgade 53

DK - 2100 København Ø

Tlf.: (+45) 72 54 30 00

www.naturstyrelsen.dk