Som opfølgning på VSL II forliget fra april 2015, er der nedsat en gruppe, der skal afdække forskellige beskatningsmæssige elementer, der er opstået som følge af VSL I-forliget fra 2007. Skatteminister Lauritzen har meddelt, at han vil være opmærksom på de synspunkter, som DANVA har fremført i sit sommerbrev.

DANVA besluttede sig sammen med Danske Vandværker FVD for at søge at præge analysearbejdet mm. ved at fremsende et notat, der opsummerer en håndfuld problemstillinger og angive, hvorledes de kan indgå i den nævnte analyse. Dialogen med politikere m.fl. de seneste måneder har haft fokus på skabelsen af en model, der imødegår den manglende sammenhæng mellem den skattemæssige regulering og prisloftreguleringen med dåbsgaven. Konkret har foreningen introduceret en idé med en overgangsordning gående på, at vandselskaberne kan vælge at fradrage beløb opkrævet i medfør af dåbsgaven mod at give afkald på at afskrive på deres skattemæssige indgangsværdi.

Læs bilaget til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg: Analyse af vandsektorens skatteforhold

Læs skatteminister Karsten Lauritzens var på DANVAs henvendelse.

Domstolssagerne

Hos Vestre Landsret ligger såvel Hjørring- som Hvidovre-sagerne. Det er besluttet, at anvende syn- og skøns instrumentet i forhold til Hvidovre-sagen, og resultatet heraf vil kunne anvendes på den anden sag. Skatteministeriet og DANVAs rådgivere er i gang med at udforme spørgsmål, som en syn- og skønsmand vil blive bedt om at svare i forbindelse med en værdisætning af forsyningen. Sandsynligvis vil landsretten anmode en forsker fra CBS om at påtage sig ekspertrollen, da andre relevante danske aktører (EY/KPMG, PWC, Deloitte) anses som værende inhabile - og dertil kommer, at der vil være udfordringer med udpegning af en udenlandsk ekspert.

Øvrige sager - Landsskatteretten

I starten af august 2015 blev det drøftet og besluttet, at alle de øvrige sager ved Landsskatteretten stilles i bero. Et sådant skridt har ikke opsættende virkning i forhold til at betale skatteopkrævningen. Alternativet til at sætte sagerne i bero kunne være, at den enkelte forsyning beder om henstand, men dette anbefales typisk ikke, da det vil betyde, at der løber renter på det beløb, der endelig skal betales, såfremt at SKAT vinder sagen. Det er således oplagt, at den enkelte forsyning drøfter emnet med sin revisor.

Yderligere information

Kontakt Susanne Vangsgård på telefon 8793 3510 eller sv@danva.dk