Domstolssagerne

Hovedforhandlingerne om principsagerne i Hjørring og Hvidovre er flyttet til medio marts 2017. Begge sager ligger hos Østre Landsret.

Det er besluttet, at anvende syn- og skøns instrumentet i forhold til Hvidovre-sagen, og resultatet heraf vil kunne anvendes på den anden sag. I slutningen af oktober 2015 blev Østre Landsret, DANVAs advokat og Skatteministeriet/Kammeradvokaten enige om de spørgsmål, skønsmanden vil blive bedt om at svare på i forbindelse med en værdisætning af forsyningen. Copenhagen Business School blev anmodet om at undersøge, om der var en forsker, der kunne påtage sig opgaven, og institutlederen ved Institut for Regnskab og Revision, Carsten Krogholdt Hansen, har stillet sig til rådighed.

Skønsmanden meddelte Østre Landsret i januar 2016, at det vil tage ham 6 måneder, og at salæret for ydelsen ligger på 1,2 millioner kroner. Advokaten og DANVA sekretariatet var overrasket over tidsforbruget og salærets størrelse, hvorfor der blev påbegyndt en jagt på alternative skønsmand. Skatteministeriet, modparten, ville ikke være med til dette, da det ville betyde yderlig forsinkelse af sagen.

Sagerne ved Landsskatteretten

Situationen er uforandret siden august 2015, hvor DANVA informerede medlemmerne om berosættelsen, konsekvenserne heraf, og hvor vi opfordrede de berørte til at drøfte emnet med deres revisor.

Dags dato har Landsskatteretten ladet os forstå, at de - selv efter den nye udmelding om datoerne for hovedforhandlingen i principsagerne - forventer, at klagesagerne vil være berostillet.

VSL II forligets krav om redegørelse fra beskatning

Mon ikke at redegørelsen snart bliver offentliggjort? Marts 2016 er et realistisk bud. Det vil være naturligt, om DANVA derefter genvurderer situationen og mulighederne. Forligskredsen bag VSL II bad om en redegørelse fra Skatteministeriet i forhold til at afdække, hvad forligskredsen og Folketinget i 2009 besluttede vedr. både vandselskabernes skatteforhold og den såkaldte ’dåbsgave’, samt hvad forudsætningerne for disse beslutninger var.

Desværre blev redegørelsen ikke afleveret i 4. kvartal 2015 som ønsket af forligskredsen. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Christian Lilleholt har tilkendegivet overfor folketingsmedlem Mette Abildgaard (K), at samspillet mellem de skatteretlige og reguleringsmæssige emner er komplekse, og at han dels lægger vægt på en snarlig færdiggørelse dels en tilbundsgående analyse.

DANVA fremsendte sommeren 2015 via advokaten sit syn på redegørelsens kommissorium, ligesom vi har været i kontakt med embedsværket indenfor den seneste måned for at drøfte udfordringerne i arbejdet med redegørelsen. Det er vores formodning, at redegørelsen, inden den kommer til forligskredsen, vil blive forelagt de to relevante ressortministre og andre centrale ministre.

Yderligere information

Susanne Vangsgård, E: sv@danva.dk, T: 87 93 35 10